Aπό μετανάστης, λαθραία εισερχόμενος στη χώρα – Έλληνας πολίτης σε 6χρόνια. Ένας οδηγός ελληνοποίησης με τέσσερα απλά βήματα.

Σκοπός του άρθρου αυτού δεν είναι η υποστήριξη της αθρόας απονομής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς που διαμένουν παράνομα στη χώρα. Το αντίθετο μάλιστα, ελπίζω να αφυπνιστεί η κοινή γνώμη και όσοι ασκούν θεσμικό έλεγχο στην κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή της απονομής ιθαγένειας από ένα κυριαρχικό δικαίωμα της ελληνικής Πολιτείας σε ατομικό δικαίωμα των παράνομα ευρισκομένων στη χώρα.

Σημείο κλειδί, στη διαδικασία που θα σας περιγράψω παίζει η τμηματική -σε "ανύποπτες" στιγμές- νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, με την οποία μετατρέπεται σταδιακά η ελληνική ιθαγένεια σε ατομικό δικαίωμα των αλλοδαπών. Η κυβέρνηση ως γνωστόν με το Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/24.03.2010) τροποποίησε τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, δίνοντας τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις στους μετανάστες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φοίτησαν για έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο να αναγνωριστούν ως Έλληνες πολίτες και να εγγραφούν στα δημοτολόγια. Τότε η ιστοσελίδα μας, είχε αναδείξει το θέμα και με δύο εργασίες του Λευτέρη Δικαίου (Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2010) είχε επισημάνει τα σκοτεινά σημεία του επίμαχου νόμου.


Σε αντίθεση με τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης ότι ο νόμος για την ιθαγένεια δεν θα ευνοούσε άμεσα ή έμμεσα τους παρανόμως εισελθόντες στη χώρα αλλοδαπούς, είχαμε εκφράσει τους φόβους μας για το ακριβώς αντίθετο τονίζοντας ότι τελικώς θα έδινε κίνητρο στους σύγχρονους δουλεμπόρους για την ενίσχυση της μεταναστευτικής ροής προς τη χώρα. Οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο, μόλις διαβάσαμε την απόφαση περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Δημοτολόγιο (Φ. 130181/23198/10 ΦΕΚ Β΄ 562/30.04.2010) και κυρίως με την ψήφιση –πριν από λίγες μόλις ημέρες- του Ν.3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7/26.01.2011) με τον οποίον, μεταξύ άλλων, αντικαταστάθηκε και το άρθρο 44 του Ν. 3386/2005 σχετικά με τη χορήγηση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όπως θα σας αποδείξω κατωτέρω, κατόπιν της προ ολίγων ημερών νομοθετικής πρωτοβουλίας, μπορεί κάποιο παιδί δωδεκάχρονο ή μικρότερο, να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια στα δεκαοχτώ του, ακόμη και αν έχει εισέλθει στη χώρα παράνομα. Ιδού τα τέσσερα απλά βήματα για την ελληνοποίησή του:

Βήμα πρώτο: Ο αλλοδαπός πρέπει να εισέλθει στη χώρα παράνομα μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Πρέπει επίσης να φροντίσει να μην συλληφθεί και να μην απελαθεί. Στατιστικά, οι πιθανότητες είναι υπέρ του καθώς μόλις το 1/3 των αλλοδαπών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα συλλαμβάνεται, το ποσοστό δε αυτό είναι σαφώς μικρότερο αναφορικά με τους ανηλίκους.

Βήμα δεύτερο: Ο ανήλικος αλλοδαπός, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3386/2005 μπορεί, ή ορθότερα, υποχρεούται να εγγραφεί σε ελληνικό σχολείο. Η διαδικασία εγγραφής αναφέρεται συνοπτικά με παραπομπή σε άλλες διατάξεις και εγκυκλίους στο υπ’ αριθμόν 120323/Γ2/27-09-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικά για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού, θα ζητηθεί πιστοποιητικό γέννησης χωρίς δέσμευση ως προς την ημερομηνία έκδοσης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, η πραγματοποίηση κάποιων εμβολίων, οδοντολογική εξέταση και αποδεικτικό διαμονής σε κάποια διεύθυνση (άρθρο 7 π.δ.  201/1998 και το υπ’ αριθμόν 91109/Γ2/10-07-2008 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας). Εν συνεχεία, πρέπει να φοιτήσει επιτυχώς σε έξι τάξεις.  Η νομοθεσία διευκολύνει, ορθώς, την σχολική πρόοδό του: Κατατάσσεται σε τάξη μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στην ηλικία του, ανάλογα με τις γνωστικές δυνατότητές του (9§1 π.δ. 201/1998), απαλλάσσεται από την αξιολόγηση του στο μάθημα της γλώσσας για ένα έτος (7§7 π.δ. 201/1998). Στις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου κατά περίπτωση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978, όπως ισχύει σήμερα, εξετάζεται και προάγεται με χαμηλότερη βαθμολογική βάση από αυτή που ισχύει για τους έλληνες μαθητές. Εν ολίγοις, η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαετούς φοίτησης διευκολύνεται τα μέγιστα από την ελληνική Πολιτεία.

Βήμα τρίτο: Εφόσον ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας έχει φοιτήσει πριν την ενηλικίωση του σε έξι (6) τάξεις ελληνικού σχολείου μπορεί να ζητήσει με την ενηλικίωση του να λάβει άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους καθώς υπάγεται στην όγδοη (η΄) κατηγορία προσώπων, για τους οποίους θεωρείται από το νομοθέτη ότι συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι (άρθρο 44§1 ν.3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν.3907/2011). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κριτήριο συνδρομής ανθρωπιστικών λόγων είναι απολύτως αντικειμενικό, η διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική άδεια διαμονής εφόσον λάβει τη σχετική βεβαίωση εξαετούς φοίτησης εκτός αν συντρέχουν για τον αιτούντα αλλοδαπό λόγοι δημόσιας τάξης ή ασφάλειας (καταδικαστικές αποφάσεις κλπ). Περιθώρια απόρριψης του αιτήματος δεν υπάρχουν, ούτε βέβαια διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, αφού στην εν λόγω διάταξη οι ανθρωπιστικοί λόγοι συνίστανται ουσιαστικά στην διαπίστωση από το αρμόδιο όργανο της υπαγωγής σε μία από τις προστατευόμενες κατηγορίες που προβλέπει το εν λόγω άρθρο. Μια αντίθετη ερμηνεία και συνακόλουθη απόρριψη του αιτήματος, θα ήταν σχεδόν αδύνατον να αιτιολογηθεί και θα κατέπιπτε μετά βεβαιότητας στα διοικητικά δικαστήρια, μετά από προσφυγή του αλλοδαπού.

Βήμα τέταρτο: Αμέσως μόλις ο αλλοδαπός λάβει τον οριστικό τίτλο νόμιμης διαμονής στη χώρα, σύμφωνα με όσα προανέφερα (στο βήμα 3), αυτοστιγμεί –μέχρι και το 21ο έτος της ηλικίας του- δικαιούται να υποβάλει αίτημα για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο ως Έλληνας πολίτης, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (παράγρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του αναθεωρημένου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας). Αρκεί να προσκομίσει: α) αντίγραφο της άδειας διαμονής, που μόλις θα έχει αποκτήσει, β) πιστοποιητικό γέννησης, γ) αντίγραφο του διαβατηρίου του, δ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (εκδίδεται, με σχετικά απλή διαδικασία, εφόσον με κάθε πρόσφορο μέσο διαπιστωθεί η κατοικία σε ένα δήμο για περίοδο άνω των δύο ετών), ε) παράβολο 100 ευρώ, στ) βεβαίωση φοίτησης σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής (παράγραφος 3 της Φ. 130181/23198/10 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).

Συνοψίζοντας, με έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο πριν την ενηλικίωση, άρα με φοίτηση που να έχει ξεκινήσει πριν τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας, αποκτάται ανθρωπιστικό δικαίωμα νόμιμης παραμονής στη χώρα και ταυτόχρονα δικαίωμα απόκτησης της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη. Τόσο απλά!

Δεν είναι, λοιπόν τυχαίο ότι αυξάνει το ποσοστό ανηλίκων στα καραβάνια των μεταναστών που εισέρχονται σήμερα στην πατρίδα μας, όπως διαπιστώνεται τον τελευταίο καιρό.

Μετά από όσα ανέφερα παραπάνω, στρέφω το βλέμμα μου και την ελπίδα μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, στα χέρια της οποίας βρίσκεται η οριστική κρίση περί αντισυνταγματικότητας του Ν.3838/2010 για την ιθαγένεια. Ελπίζω, ο πατριωτισμός (άρθρο 120 παρ.4 του Συντάγματος) και τα ακλόνητα νομικά επιχειρήματα των δικαστών να σταθούν σταθερό ανάχωμα απέναντι στις πολιτικές πιέσεις και θα ακυρώσουν την προφανή πλέον προσπάθεια αφελληνισμού της πατρίδας μας.

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αριστοτέλης Κατράνης είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ. Έχει ασχοληθεί ενεργά με το ζήτημα της ελληνικής ιθαγένειας και την προωθούμενη απαγόρευση των μετρητών χρημάτων στις συναλλαγές.

1 σχόλιο

  1. [...] Ένας οδηγός ελληνοποίησης με τέσσερα απλά βήματα. http://dikaiopolis.gr/2011/02/14/odigos_ellinopoihshs/ Σχολιασμός της πρόσφατης υπ. αρ. 350/2011 απόφασης του 4τμ. [...]

Leave a Reply