«Ἀλλαγὲς στὶς θέσεις “εὐθύνης” στό Δημόσιο!»

Ἄλλη μιἀ ἀ-νοησία ὁλκῆς προωθεῖται, ποὺ αὐτὴ τὴν φορά θὰ εἶναι ... δομημένη μὲ ἐπάλληλα φύλλα συκῆς, μὲ σκοπὸ νὰ διατηρησουν τὴν μόνιμη ἀφαίρεση δικαιώματος ἀποφὰσεων ἀπὸ τὴν τεχνοδομή, μὲ παράλληλη τεχνητή μοριοδότηση γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ἡμετέρων σὲ διακομ-ματικὴ συνεννόηση. Καὶ τό βαφτίζουν βελτιστοποίηση τῆς δημόσιας διοίκησης, ἀποτελε-σματικό ὀργανόγραμμα, παραγωγικές μονάδες καὶ ἄλλα φληναφήματα.

Ἐξηγοῦμαι: εἶνα, Κύριοι, οἱ νῦν διευθυντές πχ τῶν διευθύνσεων τοῦ Ὑπ. Παιδείας, ἱκανοί γιά διεύθυνση; Ἐὰν ὄχι, γιατί τοὺς .. ἔχετε ἐκεῖ; Ἐὰν ναὶ, ἐπιλέγεις ἕναν διὰ κληρώσεως γιὰ 5-ετὴ θητεία Γενικοῦ Διευθυντοῦ ὡς μόνιμου ὑφυπουργοῦ, μέ ὑποχρεωτικὴ ἀποχώρηση μετἀ.

Εἶναι οἱ νῦν Προϊστάμενοι ἱκανοί γιά προϊστάμενοι; Ἐὰν ὄχι, διώχτους; Ἐὰν ναί ἐπιλέγεις διά κληρώσεως ἕναν, ἄνευ ἐπανατοποθετήσεως, γιὰ 3-ετὴ θητεία Διευθυντοῦ. Τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς τμηματάρχες, γιά 2-ετῆ θητεία.προϊσταμένου καὶ γιὰ τοὺς ὑπαλλήλους για 1-ετῆ θητεία Τμηματάρχου (πάντα διά κληρώσεως ἄνευ ἐπανατοποθετήσεως).

-Μέ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Μόνιμου Ὑφυπουργοῦ οὐδείς πληρώνεται ἐπίδομα θέσεως ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως ἔχει λιγώτερο χαμαλίκι. Ἄντε νὰ πάρουν 1 ἐπί πλέον χρονολογική ἑβδομάδα ἄδειας τό χρόνο θητείας τους καὶ ὅσα ἔξοδα παραστάσεως πραγματικά κάνουν. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὅποιοι εἶναι ἀνίκανοι ἀφ'ἑνὸς θὰ ἀποσύρονται ἀπὸ τὶς κληρώσεις χωρίς δικαίωμα, μέχρι ὁλοκλήρωσης θητείας ὅλων τῶν ὑπολοίπων καὶ ἐπι πλέον οἱ ἀξιολογήσεις θὰ γίνονται αὐτονόητα σοβαρές.

Φυσικά προϋπόθεση ἐπιτυχίας τῆς δημόσιας διοίκησης εἶναι:
α) νὰ ἀφαιρεθῇ κάθε ἐξουσία καὶ ἀπόφαση τακτικοῦ περιεχομένου ἀπὸ τοὺς ὑπουργοὺς ὑφυπουργούς, ΓΓ, καὶ ἐννοεῖται "συμβούλους". Σύμβουλοι τῶν ὑπουργῶν εἶναι οἱ διευθυντές. Αὐτοί, μὲ τὴν τεχνοδομή, ὑλοποιοῦν τὰ στρατηγικά σχέδια τοῦ ὑπουργοῦ.
 
β) Κάθε διοικητικό ἐπίπεδο ἔχει ἀποκλειστική ἁρμοδιότητα ἀποφάσεων. Πουθενά τό ἀσκέρι τῶν πολιτικῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφασίζῃ γιά τακτικά θέματα.
 Ἀκόμα κι ὁ Ὀμπάμα ΔΕΝ μπορεῖ νὰ παρέμβῃ οὔτε κατ'ἐλάχιστον (ὄχι πῶς διαννοεῖται), στὶς ἀποφάσεις τοῦ τελευταίου ὑπαλληλίσκου σὲ γκισέ!
γ) Εἶναι γελοῖος ὁ ἑσμός τῶν χιλιάδων ὑπουργικῶν ἀποφάσεων. Ὁ ὑπουργός Παιδείας πχ, νὰ ὑπογράφῃ ἕνα κάρο ἀποφάσεις "'εξαιρετικὰ ὑψηλῆς πολιτικῆς «ἁρμοδιότητος»" ὅπως πχ ἀπόφαση γιὰ τὰ ... διαλείμματα τοῦ νηπιαγωγείου καὶ ἄλλα τέτοια στρατηγικά!

Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα τῆς δημόσιας διοίκησης καί θά παραμένῃ ακόμα κι ἄν ἔλθῃ ὁ ἴδιος ὁ Σόϊμπλε νὰ ἀναλάβῃ. Ἀφοῦ τό μόνο ποὺ ἐπιτρέπεται στόν ὑπάλληλο εἶναι νὰ .... εἰσηγῆται!!
Κι' ἔπειτα θέλουν νὰ τόν κρίνουν (καὶ βολικά ἀπορρίψουν) στὸ ἀν παίρνῃ ἀποφάσεις!!

-Ἤ, τό ἀστεῖο, θὰ ρωτᾷνε λέει, τοὺς ὑποψηφίους διευθυντικούς, μἐ situational interview!!! Ἐδῷ, ὅταν τὄμαθαν, θἄπαθαν σίγουρα άποπληξία, ὁ Γκάρυ, ἡ Λίζα καὶ οἱ υπόλοιποι, ποὺ εἰσήγαγαν τόν ὅρο, τῷ 1980!! (Latham, G. P., Saari, L. M., Pursell, E. D., & Campion, M. A. (1980). The situational interview . Journal of Applied Psychology, 65, 422–427).

-Γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ τί ἀκριβῶς ποὺ ἀπαγορεύεται διὰ ροπάλου; Ποιὸς ἠλίθιος ὑπάλληλος, θὰ δράσῃ χωρίς δεδομένη διαδικασία; Γιὰ νὰ φάῃ τὸ κεφάλι του καὶ νὰ πληρώνῃ καὶ δικαστικά; Ποιὸς πχ. "χαζός" δάσκαλος, θὰ δώσῃ ντεπόν στόν πονοκεφαλιασμένο μαθητή του; Ποιός "ἀ-νόητος" δάσκαλος, θὰ βάζῃ ἀσκήσεις (homework) γιά τό σπίτι, ὅταν ἐπικρεμᾶται «ὑπουργική ἀπόφαση» ὑψίστης ἀπαγορευτικῆς ... ἀσαφείας; 


Ὄχι γιὰ νὰ ξέρουμε τί ἀνοησίες λένε, οἱ μαθητευόμενοι μάγοι, πρασινο γάλαζο ρόζ κοπῆς, ὁμοδοξοῦντες διαχρονικῶς! 
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply