«299»

299 ἀκριβῶς, ἦταν οἱ ἄδειες ποὺ ἀπαιτοῦντο ἀπὸ 199 διαφορετικὲς ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ κάνῃ κάποιος μιὰ ἐπένδυση στὴν χώρα, ὅπως τὸ νὰ ἀνοίξῃ ἕνα ἐργοστάσιο.

Ὄχι, ὄχι, δὲν ἀναφέρομαι στὴν Ἑλλάδα. Ἀναφέρομαι στὴν νότιο Κορέα. Καὶ ξέρετε ποιὰ ἐποχή; Τὴν χρυσῆ δεκαετία τοῦ ’90, ποὺ ἄνθιζε ἡ βιομηχανία της καὶ μάλιστα ἡ χώρα ἐκινεῖτο ἀναπτυξιακὰ μὲ ρυθμοὺς ἄνω τοῦ 6% ἐτησίως.

Στὴν Ἑλλάδα ἀνακάλυψαν, ὅσοι ἐξουσιάζουν χωρὶς κἄν νὰ ἔχουν στὴν ζωὴ τους ἐγγράψει πραγματικὴ ἐργασία στὴν πιάτσα,  ὅτι φταῖνε οἱ 30 ἀδειες καὶ ὑπηρεσίες. Καὶ βάλθηκαν νὰ τἰς μειώσουν. Καὶ τὸ ἔκαναν. Χωρὶς νὰ δοῦμε οὔτε μία σοβαρὴ ἐπένδυση μακροχρόνιου ὁρίζοντα, παρ᾽ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἄδειες, μείωσαν καὶ μισθοὺς καὶ τὸ κοινωνικὸ κράτος καὶ τὴν οἰκονομία ὀλάκερη.

Ματαιοπονοῦν ὅσοι νομίζουν ὅτι τὰ ἀναιδῆ fast tracks θὰ ἔφερναν καὶ τὴν πολυαναμενόμενη, ματαίως, ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Κυβερνήτου καὶ ἐντεῦθεν, ἐπενδυτικὴ ἄνοιξη. Τὸ μόνο ποὺ ἐβοήθησαν oἱ fast ἀ-νοησίες, εἶναι νὰ πετοῦν γεμᾶτα "παράγοντες" , ἀλλὰ ἄδεια ἀπὸ ἰδέες καὶ συνεπῶς χρῆμα, τὰ ἀεροσκάφη μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Κατὰρ - Ἐμιράτων κτλ.

Σημειωτέον ὅτι ἡ Νότιος Κορέα δὲν ἤταν ἡ μοναδικὴ χώρα μὲ τέτοιο πλαίσιο. Ἄντίστοιχο ὑπῆρχε στὴν Ἰαπωνία καὶ Ταϊβὰν τὴν ἐποχὴ τοῦ Οἰκονομικοῦ «θαύματος» καὶ ὑπάρχει στην σημερινὴ Κίνα τῆς ἁλματώδους ἀναπτύξεως. Ἀντιθέτως, χῶρες τῆς λατινικῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, παρ’ ὅτι ἐξαφάνισαν πρακτικὰ τὸ κανονιστικὸ τους πλαίσιο, δὲν γνώρισαν καμμία ἀνάπτυξη.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι ἄλλο διέβλεπαν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν πρώτη περίπτωση καὶ ὑπέμεναν εἴτε νομότυπα εἴτε μὲ λαδάκι, τὴν σταδιακὴ συμπλήρωση τοῦ φακέλλου ἀδειῶν. Κάτι ποὺ ἐμεῖς, προφανῶς, δὲν τὸ διαθέτουμε.

Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ χρήματα ἤ ἀρπαχτὲς. Ἀκόμη καὶ τὸ φιλέττο τῶν φιλέττων τῆς χώρας, τὸ «Ἑλληνικὸ», πήγε ἄπατο. Ἡ ἀπόλυτη ξεφτίλα τῶν 60€ ἀνὰ τ.μ. καὶ πρακτικὰ κανεὶς ἐπενδυτὴς. Μὰ φέτες νὰ τὸ ἔκοβαν καὶ τὸ πουλοῦσαν οἱ ἀνεκδιήγητοι ταγοί, περισσότερα θὰ ἔβγαζαν. (Πἐρα ὰπὸ τὸ ὅτι δὲν καταργεῖς ποτὲ ἕνα ἀεροδρόμιο, ἔστω κι' ἄν γιὰ λόγους σὐμβασης ἔχεις ὑπογράψει μὲ τοὺς γερμανοὺς, ὅτι δὲν θὰ λειτουργήσῃ ἄλλο σὲ ἀκτίνα 100χμ. Ἁπλούστατα ὅσο χρόνο ἔχεις συμφωνήσει δὲν τὀ  λειτουργεῖς ὡς τέτοιο, μετὰ Ναί. Καὶ κατὰ τὴν μή λειτουργία του, ἐγκαθιστᾶς συνδυαστικά, σχολὴ πιλότων Πολιτικῆς ἀεροπορίας, ερευνητικὰ καὶ μὴ, έργαστήρια ἀεροναυπηγικῆς, μηχανῶν καύσης καὶ αὐτοκινήτου τοῦ Πολυτεχνείου, πίστα δοκιμῶν, συλλόγους ἀεροπλοϊας, μοντελλισμοῦ, ἀεροδρόμιο μικρῶν ἀεροσκαφῶν καὶ ὑδροπλάνων σε συνδυασμὸ μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ καὶ ἐπισκευαστικὴ βάση).

Αὐτὸ ποὺ δὲν διαβλέπουν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν Ἑλλάδα, εἶναι δύο σημεῖα: πραγματικὸ δίκαιο συμφωνιῶν (σχέσεων δηλαδὴ κράτους - πολιτῶν) καὶ ὕπαρξη ἰδεῶν δηλαδὴ ἐκπαίδευσης, Γιατὶ τὸ χρῆμα δὲν εἶναι παρὰ ἡ οἰκονομικὴ ἔκφραση τῶν ἰδεῶν καὶ μέτρο τῶν κοινωνικῶν σχέσεων σὲ μιὰ χώρα. Συνεπῶς καὶ δωρεὰν νὰ τὰ παραχωρούσαμε, οὐδεὶς ἐπρόκειτο νὰ ἔλθῃ.

Καὶ ἐπειδὴ δὲν πιστεύω ὅτι εἶναι στοκαρία ὁλοι αὐτοὶ, οἱ δῆθεν ταγοί, τὸ τί εἶναι πραγματικὰ, εἶναι τό ἐπίφοβο.

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Πατρῶν
kakarelidis@gmail.com

κανένα σχόλιο

Leave a Reply