Πρόσκληση για συμμετοχή στην Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από την σύλληψη μέχρι τον φυσικό θάνατο με την ονομασία: "Ένας από εμάς" (One of Us).
Τι είναι η Ευρωπαική πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ);

Η Ευρωπαική πρωτοβουλία πολιτών είναι ένα νέο μέσο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Είναι μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  να προτείνει νομοθεσία για θέματα όπου η ΕΕ διαθέτει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, που προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη μέλη. Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι δυνατή σε οποιοδήποτε πεδίο όπου η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία.

Το ΕΠΠ “Ένας από μας” – 1 εκατ. υπογραφές-ένα ιστορικό βήμα προς τα εμπρός για την προστασία της ζωής στην Ευρώπη
Ένας από εμάς είναι μία από τις πρώτες ΕΠΠ καταχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στόχος της είναι να προωθήσει σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή της σύλληψης  -εντός των δυνατοτήτων της αρμοδιότητα της ΕΕ. Με βάση τον ορισμό του ανθρώπινου εμβρύου ως η αρχή της ανάπτυξης του ανθρώπου, που δόθηκε σε μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων  (Brüstle εναντίον Greenpeace), η ΕΠΠ “Ένας από μας” ζητά από την ΕΕ να σταματήσει  τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν  την καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων, ιδίως στους τομείς της έρευνας, της αναπτυξιακής βοήθειας και της δημόσιας υγείας
Δυνητικό αντίκτυπο
Η ΕΠΠ “Ένας από μας” έχει μεγαλύτερη πολιτική δυναμική από κάθε άλλη πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί μέχρι τώρα σε ευρωπαική κλίμακα για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και της ζωής από τη στιγμή της σύλληψης. Εαν επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ 1 εκατομμυρίου πολιτών ή περισσότερων, μια συγκεκριμένη ηθική αρχή μπορεί να καθοριστεί σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του κάθε μέλος της ανθρώπινης οικογένειας, δεν έχει σημασία πόσο νέος είναι. Το επιθυμητό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι μία συγκεκριμένη απαγόρευση των πολιτικών  που καταστρέφουν την ζωή και εντάσσονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και μια αλλαγή πολιτικής  και μεγαλύτερη επίγνωση της ανάγκης να γίνεται σεβαστή η επιθυμία ενός τόσου μεγάλου αριθμού ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον εκκρεμούν πολλές περιπτώσεις βιοηθικής, θα μπορούσε να επηρεαστεί θετικά.
Οργάνωση
«Ένας από εμάς» στηρίζουν σε ευρεία κλίμακα: εκκλησία, πολιτικοί, βουλευτές του ευρωπαικού κοινοβουλίου και ηγέτες της κοινωνίας που είναι προσηλωμένοι στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας με διάφορους τρόπους. Εκτός από την αρμόδια Επιτροπή, αποτελούμενη από επτά πολίτες από διάφορες χώρες,  ένα γραφείο του κεντρικού συντονισμού διεύθυνσης της εκστρατείας πρωτοβουλία.

ΠΗΓΗ: http://www.oneofus.eu/el/initiative-explanation/          Σε εξέλιξη βρίσκεται μία προσπάθεια συγκεντρώσεως υπογραφών σχετικά με την επανεξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της νομιμοποιήσεως της χρηματοδοτήσεως δι' ευρωπαϊκών κονδυλίων των τεχνολογικών ερευνών με ανθρώπινα έμβρυα.
  Οποιοσδήποτε τρόπος αφαίρεσης της ζωής ενός εμβρύου (έκτρωση, άμβλωση, καταστροφή γονιμοποιημένων ωαρίων κλπ) συνιστά φόνο.
 Με βάση την παραπάνω θεώρηση, είναι απαράδεκτη και κατακριτέα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι μόνο να επιτρέψει, αλλά και να χρηματοδοτήσει με ευρωπαϊκά κονδύλια τις τεχνολογικές έρευνες με ανθρώπινα έμβρυα. Συγκεκριμένα, εφέτος διετέθησαν 80.000.000 € για την χρηματοδότηση τέτοιων ερευνών, αλλά και για την χρηματοδότηση Μ.Κ.Ο. εξειδικευμένων σε εκτρώσεις στις αφρικανικές -και όχι μόνο- χώρες, με το επιχείρημα ότι έτσι θα ανέλθει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων αυτών των χωρών.
 Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί μία πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από την σύλληψη μέχρι τον φυσικό θάνατο που ονομάζεται "Ένας από εμάς" (One of Us). Η Συνθήκη της Λισαβόνας δίδει την δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να παρεμβαίνουν στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων νομοθετικού περιεχομένου, εφ' όσον συγκεντρώσουν έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφών, καθοριζόμενο από τον πληθυσμό κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε.. Για την Ελλάδα ο αριθμός αυτός είναι 16.500 υπογραφές. Μέχρι σήμερα,η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει μόνο το 23% των απαιτούμενων υπογραφών (https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/map.do), από τις λιγότερες στην ΕΕ. Τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των υπογραφών έχει ορισθεί η 1η Νοεμβρίου 2013.
 
 Σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία στην Ελλάδα έχει ορισθεί δια δικαστικής αποφάσεως ως εθνικός συντονιστής ο Σύλλογος Προστασίας Αγεννήτου Παιδιού "Η Αγκαλιά" με πρόεδρο την πρεσβυτέρα κ. Βαρβάρα Μεταλληνού.
        
Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την "εκστρατεία" για την προστασία της ανθρωπίνης ζωής, μπορείτε να υπογράψετε στην ιστοσελίδα, όπου θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:
Πληροφορίες επίσης και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου "Η ΑΓΚΑΛΙΑ" στο www.agalia.org.gr.

-----------------

European Citizens’ initiative ONE OF US

What is a European citizens’ initiative (ECI)?

A European citizens’ initiative is a new instrument of participative democracy. It is an invitation to the European Commission to propose legislation on matters where the EU has competence to legislate. A citizens’ initiative has to be backed by at least one million EU citizens, coming from at least 7 out of the 27 member states. A citizens’ initiative is possible in any field where the Commission has the power to propose legislation.

The ECI “One of Us”  – 1 Mio signatures – a historical step forward in the protection of life in Europe

“One of Us” is one of the first registered ECIs in the European Union. It’s goal is to greatly advance the protection of human life from conception in Europe – within the possibilities of the competency of the EU. Based on the definition of the human embryo as the beginning of the development of the human being, which was given in a recent ECJ judgment (Brüstle vs. Greenpeace), “One of Us” asks the EU to end the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, in particular in the areas of research, development aid and public health.
This will be done through a change of the financial regulation of the EU that determines the spending of the EU budget. A ban of such funding will greatly contribute to the consistency within the EU.

Potential Impact

The ECI „One of Us“ has a greater political potential than any other initative that has been undertaken so far to protect the dignity of the person and life from conception at a European scale. If a consensus will be achieved among 1 Million citizens or more, a concrete ethical standard could be established across Europe with regards to the respect of the dignity of each member of the human family, no matter how young it is. The desired outcome of the initiative is a concrete ban of life-destroying policies in the EU budget, as well as a political change and greater awareness of the need to respect the wish of so many European citizens. Furthermore, jurisdiction at the European Court of Human Rights, where many bioethical cases are pending, could be positively influenced.

Organisation

“One of Us” is build on wide support: churches, politicians, MEPs and civil society leaders are committed to support the initative in various ways. Besides the responsible committee, composed of seven citizens from different countries, a central coordination office is steering the initative campaign.
The ECI „One of Us“ will be launched……. During this year, at least 1 Mio. signitures of support (paper and online) need to be collected.
Your support of the initiative will be of crucial importance!
 SOURCE:
 http://www.oneofus.eu/initiative-explanation/

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply