Διευθυντές Σχολείων - Μιά ἁπλῆ καὶ ἴσως ρηξικέλευθη πρόταση

Ἀγαπητέ κ. Ὑπουργέ,  
ἀντιλαμβάνομαι τό πρόβλημα ποὺ κληρονομήσατε, σχετικά μέ τοὺς Διευθυντές Ἐκπαίδευσης. Ναί μέν τό ΣτΕ ὀρθά ἀκύρωσε τό νόμο, ὅμως τό θέμα δὲν εὶναι νομικό . Κατά τὴν ταπεινή μου γνώμη, δημιουργήθηκε διότι ἡ ὅποια λύση, ἀνεξαρτήτως προθέσεων ἤ ὕπαρξης κομματικῶν ὑπολογισμῶν, ἐνέχει ἐκ κατασκευῆς  προβλήματα σύγκρουσης ἀνθρώπων. Ἐκεῖ δηλαδή, ὅπου ἡ συνεννόηση εἶναι ἐξόχως δύσκολη!

Και αὐτό διότι οἱ "λύσεις" ποὺ δίδονται  δὲν λαμβάνουν ὑπ'ὄψιν τὶς ἑξῆς πραγματικότητες:
1. Στὴν εκπαίδευση (Α' & Β' βαθμίδος) τά σχολεῖα συγκροτοῦνται ἀπό ἴσου "διδασκαλικοῦ βαθμοῦ" ἐκπαιδευτικούς. Δὲν ὑπάρχει (καί σωστά)  διαφοροποίηση ὅπως πχ στήν Γ'βάθμια. Συνεπῶς ἡ έπιβολή διευθυντοῦ μέ ... προσόντα ὄχι διδασκαλικά καί συνήθως κομματικά, συγγενικά ἤ  "φιλικά", ποὺ δυνητικά εἶναι καί πειθαρχικός προϊστάμενος καί μάλιστα ἀπὸ ἄλλο σχολεῖο, εὶναι ἀκατανόητη καί στήν ούσία συνήθως περιφρονούμενη ἀπὸ τό προσωπικό του.

2.Ὑπάρχει τό ἐπιστημονικῶς ἀκατανόητο: Γιατί τόση πρεμούρα τόσων πολλῶν, νά γίνουν γραφειοκρατικοί διοικητές ἐνῷ, ὑποτίθεται, εἶναι ἐπιστήμονες δάσκαλοι. Εἶναι πχ τό ἐπιμίσθιο; Εἶναι ἡ μερική (;;) ἀπαλλαγή ἀπὀ διδασκαλια, ἡ ἐπιδιωκόμενη τοποθέτηση των, ἀλλοῦ, ἀπὸ τὴνὀργανικἠ, ἡ δυνατότητα ῥύθμισης  "ἀναπληρωτῶν ἤ ἡ "λαχτάρα ἐξουσίας" ; Ἄν τοὺς ἐνδιαφέρῃ τόσο πολύ, ἄς πᾶνε διοικητικοί ὑπάλληλοι στό Ὑπουργεῖο. Τοὺς χρειάζεται.

3.Ἡ πληροφορική υποδομή τοῦ Ὑπουργείου ἔχει ἄρει πολλές "διευθυντικές" λειτουργίες. Οὔτε χρειάζεται εἰδκό προσοντολόγιο καί πανεπιστημιακό πτυχίο γιά τίς περισσότερες τρέχουσες διοικητικές λειτουργίες. Γιά τίς ἀξιολογικές ἤ πειθαρχικές χρειάζεται νὰ ἔχουν, κατὰ τό κοινῶς λεγόμενο, "βρέξει τὴν φανέλλα".

Λύση Λιτή, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν άνωτέρω καί μάλιστα ἀποτελεσματική, μὴ επιτρέπουσα "διαπλοκή", οἰκονομικά συμφέρουσα γιά τό κράτος καί νομικά μή προσβαλλομένη, μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

Σχέδιο Νόμου Ἄρθρο 1ο -Τρόπος ἐπιλογῆς 
Διευθυντὴς Σχολείου Α'βάθμιας ἤ Β' βάθμιας ἐκπαίδευσης ἀναδεικνύεται διὰ κληρώσεως, ἄνευ ἐπανατοποθετήσεως, κάθε 2 χρόνια μέ θητεία ἀρχομένη καὶ λήγουσα τὴν 15ή Ἰουνίου τῆς διετίας, εἷς ἐκ τῶν ὀργανικά ὑπηρετούντων ἐκπαιδευτικῶν. Στὴν ἴδια κλήρωση ἀναδεικνύεται καί ὁ ὑποδιευθυντής (μέ ἐπανατοποθέτηση). Ἐκπαιδευτιικός, παραιτούμενος ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη ἤ μὴ δεχόμενος νὰ συμμετάσχῃ στὴν κλήρωση, δὲν μετέχει κληρώσεων μέχρις ὅτου κληρωθοῦν σὲ έπόμενες κληρώσεις ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἐκπαιδευτικοί τῆς μονάδος. Οἰ κληρώσεις διεξάγονται τήν πρώτη ἐργάσιμη ημέρα τοῦ Ίουνίου σὲ Συνέλευση εἰδικῆς Σύνθεσης, τοῦ ὀργανικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ. Ἡ Συνέλευση εἰδικῆς σύνθεσης, μπορεῖ μὲ πλήρη ὁμοφωνία τῶν παρόντων τὴν ημέρα της κλήρωσης, νὰ ζητήσῃ τὴν ἀνανέωση τῆς θητείας οἱουδήποτε έκ των ἀνωτέρῳ γιά μία καί μόνο φορά. Στὶς περιπτώσεις μονοθεσίων, διθεσίων ἤ τριθεσίων σχολικῶν μονἀδων, χρέη διευθυντοῦ μπορεῖ νὰ ἀνατίθενται κατόπιν αιτήσεών των στὸν διευθυντὴ τῆς πλησιέστερη πολυθέσιας ὀργανικῆς μονάδος. 
Ἀποφάσεις τῶν ἀνωτέρω διευθυντικῶν στελεχῶν, γιά θέματα τοῦ προσωπικοῦ τους, ποὺ ἀπαιτοῦσαν μόνο τήν υπογραφή ἑνός, ἀπό τοῦδε χρειάζονται τήν προσυπογραφή καί τοῦ δευτέρου. Ἄρνηση προσυπογραφῆς ἐπιλύεται τελεσίδικα ἀπό τόν σύμβουλο.

Ἄρθρο 2ο -κατάργηση αμοιβῆς.
Γιὰ τὶς ἀνωτέρῳ θέσεις δὲν προβλέπεται οἱαδήποτε ἀμοιβή. Ὁ Διευθυντὴς άπαλάσσεται ἀπὸ κάθε ἐκπαιδευτικό ἔργο καὶ ἔχει πλῆρες διοικητικό ὡράριο 07:30-15:00, ὁ δὲ ὑποδιευθυντὴς ἀπαλάσσεται 6 έκπαιδευτικές ὧρες ἑβδομαδιαίως. Ἐργασίες διοικητικῆς ὑφῆς ποὺ ἀνετίθεντο σὲ ἐκπαιδευτικούς μέ μείωση ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου, ἀναλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω. Γιά ἀμοιβές γιὰ μετακινήσεις γιά ἐκτός ἕδρας καί λοιπές ἀνάγκες ἰσχύει ὅ,τι προβλέπεται γιά τούς διοικητικοὺς ὑπαλλήλους.

Ἄρθρο 3ο, Μεταβατική διάταξη
Ἀπὸ τῆς ψηφίσεως τοῦ παρόντος καταργοῦνται ὅλοι οἱ διευθυντές καὶ ὑποδιευθυντές, καὶ καταργεῖται ἡ προβλεπόμενη άμοιβή ἡ ὁποία μεταφέρεται στόν κωδικό ἐσόδων τοῦ σχολείου. Οἱ ἀνωτέρω παραμένουν ὑπηρεσιακοί, μέχρι τὴν 15η Ἰουνίου 2017 ὁπότε καὶ ἀναλαμβάνουν οἰ νέοι. Κάθε διάταξη νόμου, ὑπουργική ἀπόφαση καί ἐγκύκλιος, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀνάδειξη καί ἀμοιβή τῶν διοικήσεων τῶν σχολείων καταργεῖται. Τά ἐναπομείναντα ποσά μεταφέρονται ὡς ἔσοδα στούς λογαριασμούς τῶν σχολείων. 

Παραλλαγή: Ἐνδιαφέρουσα παραλλαγή θὰ ἦτο στό Ἀρθρο 1ο, νὰ κληρώνεται κάθε διετία ὁ ἑκάστοτε Ὑποδιευθυντὴς, ὁ ὁποῖος θὰ καθίσταται διευθυντὴς, μετὰ την θητεία του ὡς ὑποδιευθυντής.  Μέ ἐξαίρεση τὴν πρώτη μεταβατική φάση ποὺ θὰ κληρωθῇ καί ὁ Διευθυντής. Ἔχει τό προτέρημα τῆς σταδιακῆς ἀνάληψης περισσότερων διοικητικῶν καθηκόντων καί ἀπόκτηση ἐμπειρίας ἀπό ὅλο τό προσωπικό.

Φυσικά, οἱ νομικοί τοῦ ὑπουργείου μποροῦν νὰ ἐπεξεργαστοῦν νομικά τὴν πρόταση. Γιὰ ἕνα θἐμα ποὺ ἔχει κοστίσει ἑκατομμύρια χωρίς λόγο, καθὼς καὶ ἑκατοντᾶδες ὧρες ἐνασχόλησης τοῦ ΣτΕ.

Συζήτηση:  Μέ τήν διαδικασία αὐτὴ ΔΕΝ προβλέπονται οὔτε χρειάζονται προσόντα "διοικητικά" ἤ "βαρειά" ἐπιστημονικά καί μάλιστα γιά διοικητικές λειτουργίες αὐτοματοποιημένες ὡς ἐπί τό πλεῖστον.   Ἄλλωστε δὲν ψάχνουμε διοικητές γιά τό CERN ἤ γιά τήν General Motors. Γιά ἔνα σχολεῖο γειτονιᾶς τό πολύ δεκάπεντε ἀτόμων προσωπικοῦ  κατά μέσο ὅρο, μέ φθίνουσα προοπτική, μαθητῶν, ψάχνουμε.  Καλύτερα τά λεφτά αὐτῶν καί τό κόστος ἔρευνας καί ἀνάδειξης διευθυντῶν, σχολείων ποὺ δὲν ἔχει καμμία σημασία, νά πέσουν στά σχολειά!

Μέ τό προτεινόμενο αἵρεται κάθε συναλλαγή, ἀντιμαχία καί κυνῆγι διοικητικῶν θέσεων απὸ ... ἐκπαιδευτικούς, κάτι ποὺ εἶναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ἐπι πλέον κάθε διευθυντής γνωρίζει οτι δεν θὰ εἶναι γιὰ πάντα .... διοικητικός. Κάτι τέτοιο μπορεῖ μέ προσαρμογές νὰ ἰσχύσῃ γιά τά ΑΕΙ ὅπου ἐκεῖ τό κυνῆγι διοικητικῶν θέσεων λαμβάνει ἐπικές καὶ τραγελαφικές ἐν πολλοῖς διαστάσεις.
Αύτό ποὺ ἐνδεχομένως ἀπασχολεῖ εἶναι τό θέμα τῆς πειθαρχικῆς ἁρμοδιότητος καί τό θέμα τῆς ἀξιολόγησης διευθυντοῦ. Ὡς πρός τό δεύτερο, δὲν χρειάζεται κάτι ίδιαίτερο μιά καὶ ὁ διευθυντὴς μᾶς ..  "τελειώνει" στὴν διετία. Γιά τό πρῶτο, μοναδικό κριτήριο εἶναι ἄν τό προσωπικό ἐκτελεῖ τὴν προβλεπόμενη ἐργασία του.

Καί ὡς φαίνεται, ὅλοι τήν ... ἐκτελοῦν ἀπαράλλακτα ὁμοίως (!!) μιά καὶ ὑπάρχει τό παγκοσμίως πρωτότυπο, στούς φακέλλους τῶν ἐκπαιδευτικῶν νὰ μὴν ἀνευρίσκεται οὔτε ἕνας (1) ἔπαινος, αὐτό ποὺ ὅλοι οἱ μάνατζερς εἴχαμε σὰν "μόττο": "πιᾶσε τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν κάτι καλό καὶ έπιβράβευσέ τους δημοσίως καταγράφοντάς το καί στόν φάκελλο, πιᾶσε τους νὰ κάνουν κάτι στραβό καί στηλίτευσε τὴν πράξη". 


Ἀλλά αύτό ἀποτελεῖ θέμα ἀξιολόγησης ποιότητος. Κάτι ποὺ  δὲν μετριέται ποσοτικά, ἀλλά ἁπλῶς ... ἀναγνωρίζεται, ὅταν ὑπάρχει. Εἰδικά στήν ἐκπαίδευση. Παρὰ τὰ .. στατιστικά καὶ τὰ Likert scales (παρ'ὅτι ρητῶς ὁ Likert ἐπεσήμαινε νὰ μὴν ἐφαρμοζεται ἡ σκάλα του σέ ... γεγονότα οὔτε σέ ἀποτιμήσεις ποιότητος ἀλλά μόνο νὰ ἐκφράζει μονονοδιάστατα τόν ἐρωτώμενο).

Βέβαια ἡ πρόταση ἔχει ἕνα "μειονέκτημα". Αἵρει τίς "συναλλαγές" καί τίς κομματικές ψηφοθηρίες. Διώχνει τό χωρίς λόγο χρῆμα, ἀπὸ τὴν μέση. Καὶ ἀναθέτει τήν εὐθύνη σὲ ἴσους. Ποὺ ξέρουν ὅτι δὲν τοὺς παίρνει νὰ κἀνουν ὅ,τι τοὺς καπνίσει, διότι καραδοκεὶ ὁ ... ἑπόμενος διευθυντής. Πρᾶγμα πολύ δύσκολο, γιά νὰ τὸ χωνἐψουν οἱ πολυπράγμονες κομματικοί σχεδιαστές. Κι' ἄς ὁμνύουν στὴν δημοκρατία.  Τὴν ὁποίαν προτιμοῦν μέ ... εἰσαγωγικά. Ὅπως ἀντιπροσωπευτική καὶ ἄλλες ταμπέλες.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply