«Τό δημογραφικό, ὁ Πολύβιος κι’ οἱ ἀ-νόητες Κυβερνήσεις μας»

Θεωρεῖσθε Ἑλληνικὀς Λαός; Λαμπρά! Ξέρετε ὅμως ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ λέξη "Λαός";
-«.. Κέκρωψ γάρ βουλόμενος τὸ τῶν Ἀθηναίων γένος πληθυνθῆναι, ἐκέλευσεν αὐτούς, λίθους (λᾶας) λαβεῖν καὶ ἐνεγκεῖν εἰς τὸ μέσον, ἔξ ὥν ἔγνω δισμυρίους αὐτούς ὄντας· ἀπὸ Κέκροπος οὖν φησι τοὺς ὄχλους, Λαούς ὀνομασθῆναι». Φιλόχορος ὁ Ἀθηναῖος (Σχόλια εἰς Πίνδαρον, Ὀλυμπιόνικος, 9, 70).

Ἀπογραφές, πρὸ τῆς πρώτης, πρό Χριστοῦ, χιλιετίας, ἀνευρίσκονται καί σέ Αἴγυπτο καί σέ Περσία καί σέ Κίνα ὡς ἁπλές ἀπαριθμήσεις. Ἐπί Κέκροπος (1556-1506) δημιουργήθηκε ὁ πρῶτος διαχωρισμὀς τῆς ἐπικρατείας σὲ δήμους.

-Θὰ μοῦ πῆτε: μά ἐμεῖς εἴμαστε Λαός! Ὅχι βέβαια καί ἡ μοῖρα σας εἶναι προδιαγεγραμμένη! Πῶς εἴπατε; Λόγῳ μνημονίου; Μά ὄχι, λόγῳ Πολυβίου! Ὁ ὁποῖος Πολύβιος (203 π.Χ. -120 π.Χ. , Ἀχαιός Μεσσήνιος) συνέγραψε ἱστορία τῶν Ρωμαίων γιά νά  καταδείξῃ γιά ποιό λόγο οἱ Ἕλληνες ἔχασαν ἀπὸ τους Ρωμαίους:

-«Ἐπέσχεν ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς καιροῖς τὴν Ἑλλάδα ........................  αἵ τε πόλεις ἐξηρημώθησαν καὶ ἀφορίαν εἶναι συνέβαινε, καίπερ οὔτε πολέμων συνεχῶν ἐσχηκότων ἡμᾶς οὔτε λοιμικῶν περιστάσεων».

-Σᾶς θυμίζει τίποτε; Σωστά,  ἐπισείει σάν βασικό λόγο τό δημογραφικό. Φυσικά πολιτικοί καί κυβερνήσεις κάνουν τό κορόϊδο στήν ὑποχρέωσή τους νὰ διαφυλάξουν τὴν φυσική ἀναγέννηση τοῦ Πληθυσμοῦ τῆς χώρας.  Καὶ ἀκόμη πιό ἄσχετοι πρωθυπουργοί καί ὑπουργίσκοι, ἀκολουθῶντας ἀπαρέγκλιτα τίς ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ, δίνουν σὰν λύση στό δημογραφικό τὴν λαθρομετανάστευση!  Τϊ λένε οἱ «ἀστέρες»; Ὅτι ἀφοῦ οἱ τριτοκοσμικοί , κυρίως μουσουλμᾶνοι, γεννᾶνε παιδιά θὰ τούς χρησιμοποιήσουμε (sic)!  Τόσο "ἁπλό". Φυσικά κανείς δὲν κάνει τόν κόπο νὰ σκεφθῇ τὴν αἰτία ποὺ φτάσαμε ὡς ἐδῶ. Ποὺ ἀκόμη κι’ἄν δεχθοῦμε αὐτό τό ἐφεύρημα περί λάθρων, μὲ τὸ ποὺ θὰ ἐγκατασταθοῦν καὶ βολευτοῦν τέρμα τά παιδιά. Ἀφοῦ ἀποστομωτικά ὁ Πολύβιος παραθέτει:

-«Τῶν γὰρ ἀνθρώπων εἰς ἀλαζονείαν καὶ φιλοχρημοσύνην, ἔτι δὲ καὶ ῥαθυμίαν ἐκτετραμμένων καὶ μὴ βουλομένων μήτε γαμεῖν μήτ’, ἐὰν γαμῶσι, τὰ γινόμενα τέκνα τρέφειν, ἀλλὰ μόλις ἓν τῶν πλείστων ἢ δύο χάριν τοῦ πλουσίους τούτους καταλιπεῖν καὶ σπαταλῶντας θρέψαι, ταχέως ἔλαθε τὸ κακὸν αὐξηθέν». (Πολυβίου Ἱστορίαι XXXIV -VII).

-Λύση ὑπάρχει; Βεβαίως!  Τήν ἐπισημαίνει διλεκτικά, πάλι ὁ Πολύβιος. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὴν παραθέτει στην θέση τῶν ἀποσιωπητικῶν ποὺ ἐπίτηδες ἔβαλα στὴν πρώτη ρήση του:  «Ἐπέσχεν ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς καιροῖς τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ἀπαιδία καὶ συλλήβδην ὀλιγανθρωπία, δι’ ἣν αἵ τε πόλεις ἐξηρημώθησαν καὶ ἀφορίαν εἶναι συνέβαινε».


Ὁλάκερη Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χρυσοπληρώνει δεκάδες μελέτες χιλιάδων σελίδων, ὁλάκερες ἑλληνικές κυβερνήσεις καί Βουλη (λέμε τώρα) φκιάχνουν δεκάδες «μελέτες» ἐπὶ τοῦ δημογραφικοῦ, ποὺ δὲν ἀξίζουν οὔτε τό χαρτί ποὺ εἶναι τυπωμένες. Γιατί ὁ Πολύβιος σὲ δυό φράσεις καθορίζει αἰτία καί συνταγή ἐπίλυσης τοῦ Δημογραφικοῦ: Παιδεία, συνεχῶς ἐφαρμοζομένη ὥστε οὔτε ἀλαζονεία οὔτε φιλοχρημοσύνη οὔτε ραθυμία νὰ ἐπικρατήσουν. Καί τί βλέπουμε ὅτι κάνουν πολιτικοί καί κυβερνήσεις συλλήβδην καί καθ' ἑξιν; Δολοφονοῦν ἐγκληματικὰ τὴν πατρίδα, διαλύοντας τὴν Παιδεία καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς πειθαρχία· τὴν αὐτοπροαίρετη καί λογική Ἐμπιστοσύνη - Πίστη σὲ Ἀνώτερες Ἀξίες. Ἀλλὰ ἐπ'αὐτῶν, θὰ ἐπανέλθουμε.
Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτ. Ἑλλάδος

κανένα σχόλιο

Leave a Reply