Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως εξωτερικές άμεσες επενδύσεις

Από τη σύγκρουση στη συνεργασίαΣειρά Elgar International Investment Law

Lukas Vanhonnaeker,  Πανεπιστήμιο Mc Gill, Μόντρεαλ, Καναδάς 


Αυτό το εμβριθές βιβλίο εξετάζει την διασύνδεση μεταξύ της πνευματικής ιδιοκτησίας και εξωτερικών άμεσων επενδύσεων ώστε να θέσει υπ' όψιν ένα ερώτημα κλειδί: Πώς συγκλίνουν το δικαιϊκό πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων και το διεθνές νομικό καθεστώς που ρυθμίζει την πνευματική ιδιοκτησία; Το βιβλίο θέτει υπό ενδελεχή εξέταση περιστάσεις στις οποίες, και σε ποιό βαθμό, το παραδοσιακό επίπεδο προστασίας του δικαίου των διεθνών επενδύσεων εφαρμόζεται σε επενδύσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συμβάλλει στη συζήτηση σχετικά με τον κατακερματισμό του διεθνούς δικαίου, που προκαλείται από την επέκτασή του και τη διαφοροποίησή του.

Περισσότερες πληροφορίες

Ποιό είναι το επίπεδο σύγκλισης του πλαισίου του δικαίου των διεθνών επενδύσεων και του διεθνούς νομικού καθεστώτος που ρυθμίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; Αυτό το εμβριθές βιβλίο εξετάζει την διασύνδεση μεταξύ της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εξωτερικών άμεσων επενδύσεων.

Χρησιμοποιώντας μία διακλαδική προσέγγιση, ο συγγραφέας εξετάζει τις περιστάσεις κατά τις οποίες, και στον βαθμό στον οποίο συμβαίνει αυτό, το διεθνές επίπεδο προστασίας του δικαίου των διεθνών επενδύσεων εφαρμόζεται σε επενδύσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αφού φτάνει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία TRIPS έχει ελλείψεις στο θέμα αυτό, ο συγγραφέας αναλύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα του διεθνούς επενδυτικού δικαίου, εν όψει των παραδοσιακών επιπέδων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας απέναντι στην έμμεση απαλλοτρίωση, της Αρχής της Εθνικής Μεταχείρισης, της ρήτρας του πλέον ευνοουμένου έθνους, της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης, και της απαγόρευσης των απαιτήσεων απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση στη σημασία των ροών τεχνολογίας εντός των και προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ακαδημαϊκοί, φοιτητές και εφαρμοστές του δικαίου στο πεδίο του δικαίου των διεθνών επενδύσεων, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο, θα βρουν το βιβλίο χρήσιμο και πλούσιο σε πληροφορίες.

Κριτική αποδοχή

"Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο δίκαιο των διεθνών επενδύσεων έχει σημαντικές προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης. Αυτό το πρωτοπόρο έργο είναι μεστό λεπτομερούς και oξυδερκούς ανάλυσης. Είναι αναγκαίο για ακαδημαϊκούς και εφαρμοστές του δικαίου στο συγκεκριμένο πεδίο".

Christoph Schreuer, Πανεπιστήμιο της Βιέννης

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα: Ι. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως Άμεσες Διεθνείς Επενδύσεις: Μπορεί η Πνευματική Ιδιοκτησία (και συναφή δικαιώματα) να υπαχθούν στην έννοια της "Επένδυσης"; ΙΙ. Προστασία από την Απαλλοτρίωση, Εθνική Μεταχείριση, Πλέον Ευνοούμενο Έθνος και το Επίεδο Προστασίας της Δίκαιης και Ισότιμης Μεταχείρισης και η Συνάφειά τους υπό το πρίσμα των Επενδύσεων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΙΙΙ. Επενδύσεις Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας-Βασικά Ζητήματα ΙV. Επενδύσεις Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Χαρτογραφώντας Αχαρτογράφητα Νερά  Συμπέρασμα  Κατάλογος


(Edward Elgar Publishing)


* * * * * * *  * * * * * 

Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments

From Collision to Collaboration 
Elgar International Investment Law series 
Lukas Vanhonnaeker, McGill University, Montréal, Canada

This discerning book examines the interface between intellectual property and foreign direct investments to consider one key question: how does the international investment law framework and the international legal regime regulating intellectual property converge? The book scrutinizes circumstances in which and to what extent international investment law’s traditional protective standards apply to intellectual property rights investments and contributes to debate surrounding the fragmentation of international law, arising from its expansion and diversification. 

More Information

What is the level of convergence between the international investment law framework and the international legal regime regulating intellectual property rights? This discerning book examines the interface between intellectual property and foreign direct investments.

Taking a multi-disciplinary approach, the author scrutinizes the circumstances in which, and the extent to which, international investment law’s traditional protective standards apply to intellectual property rights investments. After concluding that the TRIPS agreement has shortcomings in this respect, the author analyses intellectual property rights in the context of international investment law in light of traditional standards of protection including the protection against indirect expropriation, the National Treatment Principle, the Most-Favoured Nation clause, fair and equitable treatment, and the prohibition of performance requirements, while emphasizing the importance of transfers of technology within and to developing countries. These explorations contribute to the debates surrounding the fragmentation of international law arising from its expansion and diversification.

Scholars, students and practitioners in the field of international investment law, as well as those interested in the protection of intellectual property rights at an international level, will find this book to be a useful and informative read. 

Critical Acclaim

‘The protection of intellectual property rights in international investment law has considerable potential for future development. This pioneering work is full of nuanced and insightful analysis. It is a must for academics and practitioners in the field.’
– Christoph Schreuer, University of Vienna, Austria

Contents

Contents: I. Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments: Does Intellectual Property (and Related Rights) Qualify as an ‘Investment’? 2. Protection Against Expropriation, National Treatment, Most-Favoured-Nation and Fair and Equitable Treatment Standards of Protection and their Relevance in the Context of Intellectual Property Rights Investments 3. Intellectual Property Rights Investments – Key Issues 4. Intellectual Property Rights Investments: Mapping Uncharted Waters Conclusion Index

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Ο Αλέξανδρος Ντάσκας είναι Δικηγόρος Αθηνών και ένας από τους συνδιαχειριστές του ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply