Τα μέτρα που υπέγραψε η Κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης / Euro Summit Statement 12.07.2015


Αποτέλεσμα εικόνας για νέο μνημόνιο έρχεται γελοιογραφίες

Ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής
Βρυξέλλες 12 Ιουλίου 2015

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς τις ελληνικές αρχές ως προϋπόθεση για μια πιθανή μελλοντική συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα σταθερότητας του ESM. Σε αυτό το πλαίσιο η ιδιοκτησία του από την Ελλάδα είναι το κλειδί και για την επιτυχημένη εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσουν πολιτικές δεσμεύσεις. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ THEPRESSPROJECT.GRΈνα κράτος μέλος της Ευρωζώνης που ζητεί χρηματοδοτική συνδρομή από τον ESM αναμένεται να απευθύνει, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογο αίτημα και προς το ΔΝΤ (σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης του ΕΜΣ). Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου το Eurogroup να συμφωνήσει για ένα νέο πρόγραμμα ESM. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα ζητήσει τη συνέχιση της στήριξης του ΔΝΤ (παρακολούθηση και χρηματοδότηση) από τον Μάρτιο του 2016. Με δεδομένη την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με την Ελλάδα, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης χαιρετίζει τις δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών να νομοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση μια πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτά τα μέτρα, που λαμβάνονται στην πλήρη εκ των προτέρων συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, θα περιλαμβάνει:
Μέχρι τις 15 Ιουλίου
 • Τον εξορθολογισμό του συστήματος ΦΠΑ και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την αύξηση των εσόδων,
 • Άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, ως μέρος ενός συνολικού προγράμματος μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος
 • Τη διασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ
 • Την πλήρη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ιδίως όσον αφορά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που θα πρέπει να λειτουργεί πριν από την οριστικοποίηση του μνημονίου συμφωνίας και την εισαγωγή οιονεί αυτόματων περικοπών δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τον φιλόδοξο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος αφού πρώτα ζητήσει τη συμβουλή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ενέργεια υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση των κοινοτικών οργάνων
Μέχρι τις 22 Ιουλίου
 • Την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η οποία είναι μια πολύ σημαντική αναθεώρηση των διαδικασιών και των κανόνων για το σύστημα αστικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και να μειωθεί το κόστος
 • Τη υιοθέτηση της BRRD (Οδηγία για την Ανάκτηση και Επίλυση των προβλημάτων των Τραπεζών) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Άμεσα, και μόνο ως συνέπεια της νομικής υλοποίησης των πρώτων τεσσάρων προαναφερθέντων μέτρων καθώς και της έγκρισης όλων των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την επαλήθευση από τα θεσμικά όργανα και το Eurogroup, μπορεί να εκδοθεί απόφαση ώστε να δοθεί εντολή στα αρμόδια όργανα να διαπραγματευτούν ένα μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ). Αυτή η απόφαση θα ληφθεί όταν οι εθνικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΜΣ οι προϋποθέσεις, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13.1.

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Μνημονίου, η ελληνική προσφορά των μέτρων μεταρρύθμισης πρέπει να ενισχυθεί σοβαρά και να λάβει υπόψη της την σημαντική οικονομική επιδείνωση και την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί επισήμως για την ενίσχυση των προτάσεών της σε μια σειρά από τομείς που προσδιορίζονται από τους Θεσμούς, με ικανοποιητικό σαφές χρονοδιάγραμμα για τη νομοθεσία και την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών σημείων αναφοράς, τα ορόσημα και τα ποσοτικά κριτήρια και το πρόγραμμα  να έχει σαφήνεια σχετικά με την κατεύθυνση των πολιτικών μεσοπρόθεσμα. Θα πρέπει κυρίως, σε συμφωνία με τους Θεσμούς να:
 • να εφαρμοστούν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος και να καθοριστούν οι πολιτικές για να αντισταθμιστεί πλήρως η δημοσιονομική επίπτωση από την απόφαση του ΣτΕ  σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος το 2012 και να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή αμοιβαία αποδεκτή εναλλακτική λύση από Οκτώβριο του 2015
 • να υιοθετηθούν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή όλων των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών καταστημάτων τις Κυριακές, τις περιόδους εκπτώσεων, την αλλαγή στην ιδιοκτησία των φαρμακείων, το γάλα και τα αρτοποιεία, εκτός από τα Μη Αποζημιούμενα Φάρμακα φάρμακα, η ρύθμιση των οποίων θα υλοποιηθεί σε επόμενο βήμα, καθώς και για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων (π.χ. μεταφορές με πλοία). Μετά την εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ ο κλάδος της κατασκευής θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα προαπαιτούμενα.
 • Στην αγορά ενέργειας  να προχωρήσει με την ιδιωτικοποίηση του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), εκτός αν μπορούν να βρεθούν μέτρα αντικατάστασης που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα επί του ανταγωνισμού, όπως συμφωνήθηκε από τους Θεσμούς
 • Στην αγορά εργασίας θα γίνουν αυστηρές αναθεωρήσεις και εκσυγχρονισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη συλλογική δράση και, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές, τις ομαδικές απολύσεις, μαζί με το χρονοδιάγραμμα και την προσέγγιση που συμφωνήθηκε με τα όργανα. Με βάση αυτά τα σχόλια, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, και δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή στις ρυθμίσεις της παρελθούσης πολιτικής που δεν είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης
 • Να θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης αποφασιστικής δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ΤΧΣ και των τραπεζών, ιδίως με την εξάλειψη κάθε δυνατότητας για πολιτική παρέμβαση, ιδίως σε διαδικασίες διορισμού.
 • Επιπλέον αυτών οι Ελληνικές αρχές θα αναλάβουν να:
 • να αναπτύξουν ένα σημαντικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο ταμείο που θα έχει έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Η οικονομική αποτίμηση του ενεργητικού θα είναι μια πηγή για την προγραμματισμένη αποπληρωμή του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια που θα ισχύει το νέο δάνειο με στόχο τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ  εκ των οποίων 25 δις θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% για κάθε εναπομείναντα ευρώ (δηλαδή το 50% των 25 δις ευρώ) θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και το υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. Το ταμείο αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα και να το διαχειρίζονται οι ελληνικές αρχές υπό την εποπτεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Σε συμφωνία με τους Θεσμούς και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών και την κατάλληλη τιμολόγηση πώληση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων (ΚΕ)
 • σύμφωνα με τις ελληνικές φιλοδοξίες της κυβέρνησης, θα εκσυγχρονιστεί και θα ενισχυθεί σημαντικά η ελληνική διοίκηση και θα θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ικανοτήτων και από-πολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης. Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να παρουσιαστεί στις 20 Ιουλίου μετά από συζητήσεις με τους Θεσμούς. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει περαιτέρω το κόστος της ελληνικής διοίκησης, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα όργανα
 • να εξομαλύνει πλήρως τις μεθόδους εργασίας με τους Θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εργασιών που θα γίνονται στην Αθήνα, για να βελτιωθεί η εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος. Η κυβέρνηση πρέπει να συμβουλεύεται και να συμφωνήσει με τους Θεσμούς σε όλα τα νομοσχέδια σε σχετικούς τομείς με επαρκή χρόνο πριν από την υποβολή σε δημόσια διαβούλευση ή στο Κοινοβούλιο. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει και πάλι ότι η εφαρμογή είναι το κλειδί, και στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει την πρόθεση των ελληνικών αρχών να ζητήσουν από 20 Ιουλίου στήριξη από τους Θεσμούς και τα κράτη μέλη για την παροχή τεχνικής βοήθειας, και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτήν τη στήριξη από την Ευρώπη
 • Με την εξαίρεση του νομοσχεδίου της ανθρωπιστικής κρίσης, η ελληνική κυβέρνηση θα επανεξετάσει με σκοπό την τροποποίηση νομοθεσιών που εισήχθησαν σε αντίθεση με τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου και αποτέλεσαν οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις του προγράμματος ή να προσδιορίζουν σαφώς αντισταθμιστικά ισοδύναμα για τα κεκτημένα δικαιώματα τα οποία στη συνέχεια δημιούργησε.
Στα παραπάνω αναφέρονται οι υποχρεώσεις που είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές. Ωστόσο, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης κατέστησε σαφές ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείει οποιαδήποτε τελική πιθανή συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα του ESM, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε μια απόφαση για το συνολικό πακέτο (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των αναγκών, της βιωσιμότητας του χρέους και την πιθανή χρηματοδότηση-γέφυρα).

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης σημειώνει τις πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες του προγράμματος μεταξύ 82 και  86 δις ευρώ όπως εκτιμάται από τους Θεσμούς. Καλεί τα θεσμικά όργανα να διερευνήσουν τις δυνατότητες για τη μείωση του κονδυλίου χρηματοδότησης, μέσω μιας εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή υψηλότερες προσόδους από τις ιδιωτικοποιήσεις. Αποκατάσταση της πρόσβασης στην αγορά, η οποία αποτελεί στόχο κάθε προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας αφού μειώνει την ανάγκη άντλησης από το συνολικό κονδύλιο χρηματοδότησης. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης σημειώνει τις άμεσες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας, που υπογραμμίζουν την ανάγκη για την πολύ ταχεία πρόοδο κατά την λήψη απόφασης για ένα νέο Μνημόνιο Συνεργασίας: αυτές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 7 δισ έως τις 20 Ιουλίου και επιπλέον 5 δισ ευρώ από τα μέσα Αυγούστου.

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι η ελληνική κυρίαρχη μπορεί να καθαρίσει τις καθυστερούμενες οφειλές της προς το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδας και να τιμήσει τις υποχρεώσεις του χρέους της κατά τις προσεχείς εβδομάδες για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που επιτρέπουν την ομαλή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Οι κίνδυνοι της μη σύναψης γρήγορης συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις παραμένουν. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης καλεί την Ευρωομάδα να συζητήσουν τα θέματα αυτά ως επείγοντα θέματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες προκλήσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, το συνολικό κονδύλιο ενός πιθανού νέου προγράμματος ΕΜΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει την καθιέρωση ενός ρυθμιστικού πακέτου 10 εως 25 δις για τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το κόστος ανάλυσης, της οποίας τα 10 δις θα διατεθούν άμεσα σε χωριστό λογαριασμό στο ESM.

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης έχει επίγνωση ότι μια γρήγορη απόφαση για ένα νέο πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για να επιτρέψει στις τράπεζες να ξανανοίξουν, αποφεύγοντας έτσι την αύξηση του συνολικού κονδυλίου χρηματοδότησης. Η ΕΚΤ / SSM θα προβούν σε λεπτομερή αξιολόγηση μετά το καλοκαίρι. Το συνολικό ρυθμιστικό πακέτο θα καλύψει πιθανές ελλείψεις κεφαλαίων μετά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση μετά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου.

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη επιδείνωση του εγχώριου μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν, καθ 'όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εκδόσει σειρά μέτρων για τη βιωσιμότητα του χρέους στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν εξομαλύνει την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους στην Ελλάδα και με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Στο πλαίσιο ενός ενδεχόμενου μελλοντικού προγράμματος ΕΜΣ, και σύμφωνα με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, η Ευρωομάδα είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο, εάν είναι απαραίτητο, πιθανά πρόσθετα μέτρα (το δυνατόν περισσότερο χάρη και προθεσμίες πληρωμής) με στόχο στη διασφάλιση ότι οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες είναι ακόμα σε βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα πρέπει να εξεταστούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της επανεξέτασης.

Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει ότι δεν μπορεί να γίνει ονομαστικό κούρεμα του χρέους. Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τιμήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως.

Υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, η Ευρωομάδα και το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της Συνθήκης του ΕΜΣ, να δώσει εντολή στα αρμόδια όργανα να διαπραγματευτούν ένα νέο πρόγραμμα ΕΜΣ, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 13.1.

Για τη βοήθεια και τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια), η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διατεθούν έως και 35 δισ ευρώ (στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ) για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως εξαιρετικό μέτρο και δεδομένης της μοναδικής κατάστασης στην Ελλάδα, η Επιτροπή θα προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο της προ-χρηματοδότησης από 1 δισ ευρώ για να δοθεί άμεση ώθηση στις επενδύσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους συν-νομοθέτες της ΕΕ. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη θα προσφέρει επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης για την Ελλάδα.


Το πρωτότυπο έγγραφο

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply