Συνταγματικό, νόμιμο και σύμφωνο με το πρώτο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε με δυο αποφάσεις της  η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που έγινε για «λόγους δημοσίου συμφέροντος» τον Μάρτιο του 2012.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣΤΕ με τις υπ. αριθμόν  1116 και 1117/2014 απέρριψε κατά πλειοψηφία (π31 υπέρ και 7 ή 8 κατά, ανάλογα με το νομικό ζήτημα που τέθηκε προς ψηφοφορία) όλους τους ισχυρισμούς των περίπου επτά χιλιάδων ομολογιούχων (φυσικών προσώπων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικών εταιρειών, ΤΕΙ Καβάλας, κ.λπ.). Οι ομολογιούχοι υποστήριζαν ότι με το PSI είχαν απώλεια κεφαλαίου 53,5%.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, οι ομολογιούχοι υποχρεούνται να πληρώσουν δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται στα 1.380 ευρώ.
Όπως επισημαίνουν οι Σύμβουλοι ο νόμος 4050/2012 που προβλέπει τη διαδικασία «αντικατάστασης των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού δημοσίου με νέους τίτλους» προβλέφθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την αντικατάσταση αυτή, μειώθηκε το δημόσιο χρέος.
«Ο Νόμος για το κούρεμα των ομολόγων, δεν θεσπίστηκε κατά τρόπο αυθαίρετο από το νομοθέτη, αλλά σύμφωνα με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, όπως αυτά εξελίσσονται» τονίζει η Ολομέλεια, αν και γι΄αυτό το θέμα μειοψήφησαν 7 δικαστές.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι με τη δικαστική απόφαση το κούρεμα των ομολόγων, δεν προσκρούει στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή του κράτους δικαίου, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται η ασφάλεια του δικαίου στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά ούτε
παραβιάζει και το άρθρο 5 του Συνταγματικού χάρτη που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ελεύθερα οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.
Επισημαίνουν δε, ότι το κούρεμα των ομολόγων δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4), γιατί ήταν γενική η ρύθμιση που έγινε, αλλά ούτε και το άρθρο αυτό (4) επιβάλει στο Δημόσιο να επιφυλάσσει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένους πιστωτές επί τη βάση των προσωπικών τους δεδομένων.

ΠΗΓΗ: