«ΚΕΠΕ, Ἔρευνα καὶ … Πολιτική»

Πρόσφατα τὸ Κέντρο Προγραμματισμοῦ καὶ Οἰκονομικῶν Ἐρευνῶν (πῶς ἀπὸ ΚΟΕ κατέληξε σὲ ΚΕΠΕ εἶναι μυστήριο) έπικρίθηκε, γιατὶ στὸ μηνιαῖο δελτίο ‘Ἑλληνικὴ Οίκονομία’ ποὺ ἐκδίδει, ὑπῆρχε (σὲ ἄρθρο τοῦ κ. Ι.Χολέζα) πρόταση κατάργησης κατωτάτου μισθοῦ γιὰ νέους κάτω τῶν 29 ἐτῶν.

Τὶς ἐπικρίσεις προσπάθησε νὰ παρακάμψῃ ὁ Πρόεδρὸς του, κ. Ν.Φίλιππας, περίπου μουρμουρίζοντας ὅτι ὁ ἐρευνητὴς ἐξέφραζε τὴν δικὴ του γνὠμη καὶ ὅτι ἡ ἀκαδημαϊκότητα ἐπιβάλλει τὴν μὴ παρἐμβαση (κάτι ποὺ φέρνει ‘στὴν ὑπεράσπιση τοῦ δικαιώματος γνώμης μέχρι θανάτου’, ὡς ἔλεγε ὁ Βολταῖρος) καὶ ἄλλα τέτοια.

Καὶ ὡς συνήθως ἡ ἀλήθεια συσκοτίσθηκε. Πλήρως καὶ νὰ γιατί:
Κατ’ ἀρχὰς τὸ ΚΕΠΕ δημιουργήθηκε ἀπὸ τόν Καραμανλῆ (τὸν θεῖο) μὲ πρόταση Ζολώτα καὶ σὰν πρῶτο διευθυντὴ εἶχε τὸν ..Ἀντρέα!! (ὑπαγόμενο σήμερα στὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης) μὲ σκοπὸ διερεύνηση τῶν Ἑλληνικῶν οικονομικῶν στοιχείων, κατάρτιση προγραμμάτων καὶ σχεδίων ἀνάπτυξης, τὴν παρακολούθηση τῆς τρέχουσας οικ. συγκυρίας καὶ τὴν ὑποβολὴ προτάσεων πολιτικῆς.

Ἐπιπλέον δὲν εἶναι ἀκαδημαϊκὸ ἐρευνητικὸ κέντρο, ἡ Διοίκησή του διορίζεται ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ ἀλλάζει μὲ τὶς κυβερνήσεις. Δὲν ἐκδίδει ‘ἐπιστημονικὰ’ περιοδικά, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν ἀποτελοῦν journals, δὲν ἔχει Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ Κριτῶν οὔτε ἔχει τοὺς ἀντίστοιχους δεῖκτες. Οὔτε τὰ standards ethics τῆς ἀκαδημαϊκότητος. Οὔτε ἄλλωστε ἰσχυρίζεται κάτι τέτοιο.

Τὸ ἴδιο τὸ ἄρθρο, ὅπου πιό πρίν ἔχει προλογίσει ὁ ἁρμόδιος ὑφυπουργὸς κ. Μυταράκης, φέρνει ἔντονα πρὸς τὰ μνημόνια καὶ τὰ περιτυλίγματα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ καθεστωτικὸς καὶ κυβερνητικὸς λόγος. Μὲ τίτλο ‘Δράσεις γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας’ καὶ περιεχόμενο ποὺ θυμίζει  προγράμματα ΟΑΕΔ, χωρὶς καμμία βιβλιογραφικὴ ἀναφορὰ, παρατάσσει σκέτα, ὑποδείξεις πολιτικῆς. Καὶ τὸ ἐπίμαχο: «κατάργηση του κατώτατου µισθού για νέους έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση να τον/την  (sic) προσλάβει και να κρίνει την καταλληλότητα του/της (πάλι sic) (βασικές και µη γνώσεις και δεξιότητες) ...».

Φυσικὰ δὲν δείχνει νὰ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἀρθρογράφος (ὁ ὁποῖος πέρασε καὶ ἀπὸ ἄλλο ὄργανο πολιτικῆς, τὀ Ἰνστιτοῦτο Ἐργασίας τῆς ΓΣΕΕ) τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ὅσων λέει. Καὶ αὐτὸ δὲν ἔχει τόσο σχέση μὲ τοὺς μισθούς, ὅσο στὸ ὄτι δὲν μετρᾶ τὴν ἐπίπτωση τῆς μετατροπῆς μιᾶς ἐνοχικῆς σχέσης, ὅπως εἶναι ἀκόμη καὶ στὸ νεωτερικό ὑπόδειγμα, ἡ σχέση Ἐργοδότη - Ἐργαζομένου, σὲ ἐμπράγματη, ὅπως ἦταν στὸ προνεωτερικό ὑπόδειγμα.

Γιατὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ὑποδεικνύουν τὰ ὄσα γράφει. Δὲν χρειάζονται ἄλλωστε καὶ διδακτορικὰ οίκονομικῆς γιὰ νὰ προβλέψῃ κανείς, ὅτι ἡ κατάληξη τέτοιων προτάσεων, χωρὶς τὴν ἐπιστημονικὴ βάσανο τῶν ἐπιπτώσεων, εἶναι τὸ ... ρολάρισμα. Ἡ ἀνακύκλωση δωρεὰν ἀνθρώπινων πόρων (ἄλλη βλακώδης λέξη). Ὅπως γίνεται καὶ μὲ τὴν πρακτικὴ ἄσκηση τῶν φοιτητῶν.  Θὰ ἦταν ἰδιαίτερα ἀνόητοι έπιχειρηματικὰ  καὶ ‘ἀντιπαραγωγικοὶ’ οἱ ἐργοδότες, νὰ μὴν τὸ ἐκμεταλλευθοῦν. Αὐτὸ ἄλλωστε σημαίνει ἡ «ἐλαχιστοποίηση κόστους»

Δὲν θὰ εἴχαμε ἀσχοληθῆ μὲ τὸ ἄρθρο, ἄν δὲν μὰς ἐνοχλοῦσε ἡ παράταιρη χρήση τοῦ ὅριυ «ἀκαδημαϊκότητα». δηλαδὴ Πανεπιστήμιο καὶ ἡ παραμόρφωση στὸ τὶ εἶναι ΚΕΠΕ (καὶ τὰ ἄρθρα του πολιτικῆς) καὶ κυρίως στό τὶ δὲν εἶναι. Συνεπῶς ὁ πρόεδρος τοῦ ΚΕΠΕ μᾶλλον δὲν τὰ εἶπε καὶ τὀσο καλὰ. Καὶ δικαίως οἱ δημοσιογρἀφοι μίλησαν διαισθητικά, γιὰ ἄρθρο - λαγό τῆς Κυβέρνησης.

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Πατρῶν
kakarelidis@gmail.com

κανένα σχόλιο

Leave a Reply