Σαρωτικό «φακέλωμα» εφορίας σε πολίτες και επιχειρήσεις: Στο στόχαστρο καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, φως, νερό, τηλέφωνο κ.ά.
 


Σαρωτικό «φακέλωμα» εφορίας σε πολίτες και επιχειρήσεις


  
Ντινος Σιωμόπουλος ΤΟ ΒΗΜΑ13/02/2014   
 
Σε ένα άνευ προηγουμένου «φακέλωμα» πολιτών και επιχειρήσεων προχωρά η εφορία με στόχο όπως υποστηρίζουν αρμοδίως να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα Δημόσια έσοδα.
Τραπεζικές καταθέσεις, πληρωμές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, δαπάνες για ρεύμα, νερό, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, ασφαλιστικά συμβόλαια, ιατρικές πράξεις, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και μία σειρά άλλες δαπάνες θα παρακολουθούνται στενά από την εφορία προκειμένου να εντοπιστούν εστίες φοροδιαφυγής και να επιβάλλονται πρόστιμα.

Το υπουργείο Οικονομικών θα συγκεντρώνει από παντού οικονομικά δεδομένα και στη συνέχεια θα διαμορφώσει το οικονομικό και καταναλωτικό προφίλ κάθε φορολογούμενου. Από τη διαδικασία αυτή θα μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια ενός ευρώ το φορολογητέο εισόδημα αλλά και τα πάσης φύσεως αδήλωτα εισοδήματα όπως και το «μαύρο» χρήμα.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κύριος Χάρης Θεοχάρης υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές, εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα πλαστικής χειρουργικής, πανεπιστήμια, κολέγια, σχολές, σχολεία, εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και ύδρευσης θα πρέπει να αποστείλουν στο υπουργείο Οικονομικών σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτικά στοιχεία για τον κάθε πολίτη - πελάτη ξεχωριστά με πλήρη καταγραφή των δαπανών που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο προκειμένου να γίνεται σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Όσον αφορά στις τράπεζες, πέραν των στοιχείων που θα στέλνουν για τις καταθέσεις, θα ενημερώνουν την εφορία αναλυτικά για τις κινήσεις των καταθετικών και άλλων λογαριασμών όταν αυτές ξεπερνούν συνολικά ένα όριο, αλλά και για δάνεια, επιταγές, χρήση πλαστικού χρήματος, εμβάσματα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Τα στοιχεία αυτά δεν θα περιορίζονται μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για μισθωτούς και συνταξιούχους.


Οι τράπεζες, οι ΔΕΚΟ και οι λοιπές επιχειρήσεις θα πρέπει να στείλουν τα παραπάνω στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών μέσα στο Φεβρουάριο ή το Μάρτιο ανάλογα την περίπτωση. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται στο σύστημα TAXIS για έξι χρόνια. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν αξιοποιηθούν τότε θα καταστρέφονται.

Όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών στο «Βήμα», η διαδικασία αυτή εντάσσεται στην κατάρτιση του περιουσιολογίου και η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης αφού η εφορία θα έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για όλα τα έσοδα και έξοδα κάθε φορολογούμενου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τις καταθέσεις κτλ.

Πιο αναλυτικά, οι τράπεζες θα καταγράφουν και θα αποστείλουν στο υπουργείο Οικονομικών έως τις 28 Φεβρουαρίου τα εξής στοιχεία:

-      Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν οι δικαιούχοι κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.
-      Λογαριασμοί που εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης άνω των 50.000 ευρώ.
-      Τραπεζικές καταθέσεις με υπόλοιπα άνω των 100.000 ευρώ.

- Κάθε μήνα θα στέλνουν οι τράπεζες στοιχεία για εμβάσματα και κάρτες καθώς και πληρωμές μέσω αυτών


Επαγγελματίες «υψηλού κινδύνου»

Οι τράπεζες και τα υποκαταστήματα  αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. στοιχεία πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα για:
- Ελεύθερους επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ και
- Nομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων  οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Ασφάλιστρα
Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ στοιχεία για τους πελάτες τους όπως: ΑΦΜ υπόχρεου, αριθμός συμβολαίου, ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος, ημερολογιακό έτος είσπραξης. Επίσης θα αποστέλλουν τα στοιχεία των αποζημιώσεων που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος.  Τα στοιχεία για τη χρήση 2013, θα πρέπει να διαβιβαστούν μέχρι 14 Μαρτίου 2014.

Ιατρικές πράξεις
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 να διαβιβάζουν  στοιχεία με ιατρικές πράξεις όπως:
−      ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση,
−       ένδειξη έμμισθου ή συνεργαζόμενου ιατρού,
−      ημερομηνία εκτελεσθείσης επέμβασης,
−       κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων - Διαγνώσεων (ICD-10)/ιατρικών πράξεων.

Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος.  
Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές.

Δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας.

Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους.

Δαπάνες ύδρευσης
 Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους.  Τα στοιχεία που αποστέλλονται, αφορούν μόνο σε συνδρομητές με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και άνω.
 

Σχετικά με τον συντάκτη της ανάρτησης:

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το 2008.
Δείτε τους συντελεστές και την ταυτότητα της προσπάθειας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

κανένα σχόλιο

Leave a Reply