‘Ἀνεμοδαρμένα Νούμερα’

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη
Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἒρευνα & Στατιστικὴ τοὒ ΤΕΙ Πατρῶν
kakarelidis@gmail.com

Μᾶς λέει ἀνερυθρίαστα ἡ ἐδῶ ἐκπρόσωπος τῆς τρόϊκας ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὅτι ἐχουμε πρωτογενὲς πλεόνασμα κάποιων ἐκατοντάδων ἑκατομμυρίων. Ἡ μαύρη φυσικὰ ἀλήθεια εἶναι ὅτι θὰ θέλανε νὰ ἔχουμε πλεόνασμα, πλὴν ὅμως μᾶς προέκυψε μόλις 6 δις ἔλλειμμα!!!.

Μὴν τὰ λέει αὐτὰ κάποιος ἀμετανόητος ‘ἀντικυβερνητικὸς’; Ναί, ἄν θεωρηθῇ ἀντικυβερνητικὴ ἡ .... κυβέρνηση, μὲ τοὐς δικοὺς της λογαριασμούς. Μιὰ μαύρη τρύπα ποὺ θὰ ἀποτελειώσῃ σύντομα τὴν οίκονομία. Ὅσο γιὰ τὴν προβλεπόμενη ἀνάπτυξη τῷ 2013, ἁπλούστατα ἔχουμε -4%, δηλαδὴ ὕφεση. Ἔ, λένε οὶ ἐγχώριοι τροϊκανοὶ καὶ τὰ παπαγαλάκια τους, δὲν ἔγινε καὶ τίποτε, θὰ ποῦμε ὅτι οὶ ...προβολὲς μας, ἀφοροῦν πρόβλεψη γιὰ τὸ ’14 καὶ μάλιστα στὸ ἕν δέκατον (0,4%)Ἡ ἀξία τῶν προβολῶν τους δὲν ἀξίζει κἄν τὸ χαρτὶ στὸ ὁποῖο τυπώνονται. Ὅπως συνἐβη καὶ τῷ 2012, ποὺ προέβλεπαν ..ἀνάπτυξη κοντὰ 3%.  Ἀποτέλεσμα -6.4% (ὕφεση ἤ -7.1% σὲ τιμὲς ἀγορᾶς). Ἔχουν μιὰ, ἄς ποῦμε φυσικὴ, τἀση οἱ ἄνθρωποι, νὰ μὴν ἄντιλαμβάνονται μεγάλους ἀριθμοὺς εὔκολα, τοὺς δὲ μικροὺς νὰ τοὺς θεωροῦν άμελητέες ποσότητες• «ντἄξη, καὶ τὶ ἔγινε γιὰ λίγο πάνω ἤ κάτω;» θὰ πῇ κάποιος. Κατανοητὸν, πῶς θὰ σᾶς φαινόταν ὅμως ἄν σᾶς ἔλεγε κάποιος ὅτι κάθε μονάδα κάτω ‘ἀστοχίας’ εἶναι κοντὰ 2 δις;

Ἄν συνυπολογισθῇ καὶ ἡ συρρίκνωση ὄχι μόνο τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀσφαλίσεων, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἐφιαλτικό. Εἰδικὰ γιὰ τὶς τελευταῖες, ἀπεκαλύφθη ὅτι μέχρι τὸ 2060 οἱ συντάξεις θὰ ἀποτελοῦν σταθερὸ ποσοστὸ τοῦ ΑΕΠ !!!!!. Δεδομένης μάλιστα τῆς δημογραφικῆς ἀποψίλωσης ἀπὸ νέους, καὶ τῆς ἀδυναμίας αὔξησης τοῦ ΑΕΠ, οὶ συντάξεις θὰ εἶναι σὲ ἐλεύθερη πτώση κοντὰ καὶ κάτω ἀπὸ τὰ 380 εὐρὼ. Μὲ ἁπλὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν βαλθῆ κυβέρνηση καὶ παπαγαλάκια νὰ ὠθήσουν ἀρκετὸ κόσμο σὲ σύνταξη.

Τὴν δικαιολογία τὴν ἔχουν φυσικὰ ἕτοιμη. Φταῖνε οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, φταῖνε οὶ συντάξεις μαϊμοῦδες κτλ. Ἄν ὅμως κάνετε ἕναν ἁπλὸ ὑπολογισμὸ γιὰ τὰ πόσα χάσαμε, δὲν θὰ εἶναι πάνω ἀπὸ λίγα δὶς συνολικὰ γιὰ τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ μπήκαμε στὸ ἀλήστου μνήμης εὐρώ. Δὲν εἶναι ἀμελητέο πλὴν ὅμως ἔναντι τῶν 360 δις χρέους, εἶναι ἀμελητέο. Γιατὶ δὲν εἶναι ὁ κύριος λόγος ποὺ φτάσαμε ὥς ἐδῶ.

Ἄν στὰ ἀνωτέρω προστεθοῦν κομπασμοὶ γιὰ ἐπενδύσεις ποὺ δὲν ἔρχονται, ἔργα δρόμων ποὺ ξεκινᾶνε καὶ σταματᾶνε μόλις φύγουν οἱ κάμερες, ἡ ὁλοένα καὶ διογκούμενη μετανάστευση νέων ἐπιστημόνων, ἡ ἐκρηκτικὴ ἀνεργία νέων ποὺ δὲν θὰ μειωθῇ, ὅσο καὶ νὰ τὴν ξορκίζῃ ὁ κ. Ι. Βρούτσης, ἔ τότε τὸ μῖγμα εἶναι κυριολεκτικὰ ἐπικίνδυνο.

Καὶ ὄχι μόνο δὲν βγαίνει κανεὶς νὰ ψελίσῃ ἕνα συγγνώμη καὶ νὰ στείλῃ στὸν ἀγύριστο αὐτὲς τὶς αὐτοτροφοδοτούμενες προσδοκίες καὶ τὶς ἐξ αὐτῶν πολιτικὲς, ἀλλὰ ἀντὶθετα συνεχίζουν τὶς ἴδιες, κάνοντας τοὺς μουγγοὺς σὲ κάθε εὐρωπαϊκὴ συνάθροιση. Πολιτικὲς ποὺ ὁδηγοῦν τὴν ΕΕ σὲ διάλυση.

Καὶ σὰν τὸν Χήθκλιφ, τὸν κεντρικὸ χαρακτῆρα τοῦ ἔργου «Ἀνεμοδαρμένα Ὕψη» τῆς Αἰμιλίας Μπροντέ, οὶ συνθῆκες τῆς μνημονιακῆς ζωῆς συνετέλεσαν στὸ νὰ ἀπωθήσουν καὶ νὰ ἐξουδετερώσουν κάθε ψυχικὴ ἀρετή καὶ νὰ μεταβάλλουν σὲ στεγνὰ ὑποκείμενα, μὲ αὶσθήματα, λὲς, κακότητας καὶ ἐκδίκησης, τοὺς πολιτικοὺς μας. Κρῖμα.

κανένα σχόλιο

Leave a Reply