Μπράβο, Πρωθυπουργὲ Ερντογκάν, εἰλικρινά!!!

Τοῦ Γιώργου Κακαρελίδη

Θυμᾶστε τὸ Κυπριακό;  Ἔ, λοιπὸν ὁ (Ἀνανικὸς, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε) πρωθυπουργὸς τῆς Κύπρου, ἀπεφάσισε ὅτι μετὰ τὸ οἰκονομικὸ, εἶναι καιρὸς νὰ λύσῃ καὶ τὸ κυπριακὸ πρόβλημα. Ἔτσι, ἐν ὄψει καὶ τῶν συνάξεων στὸν ΟΗΕ, ἔφτιαξε πρὶν λίγο καιρὸ μιὰ πρόταση, ἡ ὁποία περιληπτικὰ, ἔδινε πράσινο φῶς γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ παγωμένα κεφάλαια τῆς ἔνταξης στὴν ΕΕ τῆς Τουρκίας. Μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἀμμοχώστου,  ὑπό εὐρωπαϊκή ἐποπτεία.

Φυσικά, ἡ Τουρκία θὰ ἔπαιρνε ὡς ἐπιπρόσθετα (!!!) ἀνταλλἀγματα, καὶ τὸ ἀπευθείας ἐμπόριο τῶν Τουρκοκυπρίων ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς κατεχόμενης πόλης καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου άεροδρομίου Τύμπου γιὰ διενέργεια, ἐπισήμως, διεθνῶν πτήσεων.

Διαβᾶστε τὶ τοῦ ἀπήντησε ὁ Ἐρντογκὰν διὰ τοῦ Μπαγκίς, ἀρμόδιου γιὰ θέματα ἐνταξιακῆς πορείας τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ: «Ποιὰ χώρα σὲ μιὰ διαδικασία διαπραγμάτευσης γιὰ το ἄνοιγμα κεφαλαίου παραχωρεῖ ἔδαφος;». Ὅμως δὲν σταμάτησε ἐδῶ, ἀλλὰ συνέχισε: «Συγκέντρωσε  [Ἀναστασιἀδη] τὸ μυαλὸ σου στὸ κεφάλι σου. Ἡ Τουρκία, ὄχι γιὰ τὸ ἄνοιγμα κεφαλαίου, [ἀλλὰ οὔτε] γιὰ τὴν ὑποψηφιότητα ἀκόμη, δὲν παραχωρεῖ ἔδαφος»

Μἀλιστα ἔκανε καὶ χιοῦμορ (ποὺ ἀποκαλύπτει μαῦρες ἀλήθειες) λέγοντας ὅτι ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀκολουθεῖ τὶς ἴδιες τακτικὲς μὲ αὐτὲς τῶν προκατόχων του, ὑποστηρίζοντας ὅτι «σίγουρα ἐκείνη ἡ καρέκλα [προεδρία τῆς Κύπρου] ἔχει κάποιον ἱό καὶ ὅποιος κάθεται κολλᾶ».

Προσέξτε, τὰ εἷπε αὐτὰ ἀναφερόμενος σὲ ξἐνα, κυπριακὰ, ἐδάφη ποὺ παρανόμως κατέχει. Φαντασθεῖτε τὶ θὰ γινόταν ἄν ὁ Ἀνα(ν)στασιάδης ἀναφερόταν σὲ Ἴμβρο, Οἰκήματα καὶ ἐδάφη τοῦ Πατριαρχείου. Θὰ εἶχε μπουκάρει νὰ φάῃ ὅλη τὴν Κύπρο ἔτσι γιὰ νὰ μάθουμε ὅτι ἐδάφη δὲν εἶναι διαπραγματεύσιμα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τους, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ τὴν  .... πλευρὰ μας.

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφταναν αὐτὰ, ὁ Ἐρντογκὰν μίλησε γιὰ Ὀθωμανικὰ ἐδάφη, κληρονομιὲς στὴν Ἀθήνα μέσα. Λὲς καὶ ὅλα τὰ ἐδάφη, ποὺ κατέχει ὴ Τουρκία στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη καὶ Μικρὰ Ἀσία, δὲν εἶναι ἁρπαγμένα ἑλληνικὰ.

Φυσικὰ, ὁ Ἐρντογκὰν (καὶ μπράβο του !!) δὲν κάνει τίποτε περισσότερο καὶ τίποτε λιγώτερο, ἀπὸ τὸ νὰ ἐπαναλαμβάνει τὸν Θουκιδίδη. Αὐτόν, τὸν ὁποῖον ὄχι μόνον δὲν γνωρίζουν οὶ τετρομαγμένοι ὑπουργίσκοι ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἀπαγορεύουν κάθε δημόσια συζήτηση ἐπὶ τῶν  ἀνωτέρω. Ναί! Ὁ Βενιζέλος μετὰ τὰ κατορθώματὰ του ἐπὶ τῆς οἰκονομίας, ἐπιθυμεῖ νὰ κάνῃ τὰ ...ἴδια καὶ στὰ θὲματα Τουρκίας. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ πῇ χωρὶς περιστροφὲς, ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἐξῆς τὸ ᾽Υπουργεῖο του θὰ ἔχῃ ὥς προμετωπίδα (ὥς ὄφειλε) τὸ « Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ[ες], ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρώων ἔδη, θήκας τε προγόνων, νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών» ἐπέλεξε νὰ ψελλίσῃ αἰδημόνως ὅτι « Είναι αντιπαραγωγική κάθε περαιτέρω δημόσια συζήτηση επί του θέματος ...».

Καὶ νὰ σκεφθῆτε ὅτι ὁ Αἰσχύλος, ποὺ ἀνέφερε τὸν περήφανο αὐτὸ παιᾶνα, κατὰ τὴν Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος, ὅταν πέθαινε, ζήτησε καὶ ἔγραψαν στὸν τὰφο του « ..ἀλκὴν δ' εὐδόκιμον Mαραθώνιον ἄλσος ἄν εἴποι καὶ βαθυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενο».  Ναὶ, αὐτὸς, ὁ διασημώτερος τραγικὸς, δὲν ζήτησε νὰ γραφῇ ὅτι ὑπῆρξε κορυφαῖος ποιητὴς, ἁλλὰ ἁπλὸς Μαραθωνομᾶχος, ἁπλὸς ὑπερασπιστὴς τῆς Πατρίδος, θεωρῶντας αὐτὸ σὰν μεγαλύτερο κατόρθωμά του.  Καὶ ἐμεῖς, ποῦ καταντήσαμε .....;


κανένα σχόλιο

Leave a Reply