Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Τὸ... Ορθόμετρο

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*


Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμαστε, ἐννοῶ τὸ μέτρον ‘ὀρθότητος’ ἤ συμμόρφωσης πρὸς συγκεκριμένη συμπεριφορὰ, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ δυνατοὶ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἀποδέχονται. Σὲ ἐπίπεδο ἀτομικὸ, μπορεῖ, βἀσιμα, νὰ ὑποθέσῃ κάποιος ὅτι τὸ ‘ὀρθόμετρο’ δείχνει τὸν βαθμὸ σθένους τοῦ καθενὸς, ἔναντι ἐπιταγῶν τῶν ἰσχυρῶν. Ὅμως ὅταν ἡ συμμόρφωση ἐπιῥρεάζη συμπολῖτες ἤ τὴν ίδια τὴν χώρα τότε τὸ ‘ὀρθόμετρον’ μετρᾶ βαθμὸ ἐξωμοσίας, προδοσίας, ἐξυπηρέτησης τρίτων χωρῶν, ‘yesmen’, ‘ κατἐβασμα βρακιῶν’  ἤ ὅπως ἀλλοιῶς θέλετε, πεῖτε το..


Παράδειγμα: ὁ ἀλήστου μνήμης Σημίτης καὶ ἡ ἄποψή του, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἀπ᾽ὅλο τὸ πασοκοαριστερὸ συνάφι, μέχρι καὶ τὸν Ρουπακιώτη, ὅτι πρέπει νὰ γίνουμε παγκοσμιοποιημένος πολυπολιτισμικὸς χυλὸς. Ἄποψη προδήλως ἀντισυνταγματικὴ καὶ προδήλως μητροπολιτικὴ. Δηλαδὴ Ἀγγλίας καὶ Ἀμερικῆς. Ποὺ θἐλει ὡς μόνο λόγο ὕπαρξης τῶν κρατῶν, τὴν ἐξυπηρέτηση τὼν συμφερόντων της. Καῖ τὴν ἀπομύζηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τους. Μὲ τοὺς λαοὺς τους νὰ μὴν διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀσπόνδυλα μαλάκια.Γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν αὐτὰ, ἔπρεπε πρῶτα νὰ δοθῇ τὸ σύνθημα τῆς παγκοσμιοποίησης. Ποὺ μὲ τὴν σειρὰ της ἀπαιτοῦσε τὴν κατάρριψη ὀλων τῶν φραγμῶν δασμῶν, διακίνησης κεφαλαίων καὶ κεφαλῶν  κλπ. Γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὸν λαὸ, ἔπρεπε νὰ ἐκμαυλισθῇ. Τὴν δουλειὰ αὐτὴ ἀνἐλαβαν ἐργολαβικὰ τὰ ΜΜΕ, οὶ Τράπεζες, πολιτικὲς μηδαμινότητες καὶ ἡ ἀνερμάτιστη ‘διανόηση’.


Ἄρχισε ἔτσι νὰ ρέῃ τὸ χρῆμα μὲ τὴν σέσουλα. Οἱ Τράπεζες ἀνέλαβαν νὰ δανειοδοτήσουν τὶς ‘ξαπλώστρες᾽τοῦ Ἕλληνα. Ἑταιρεῖες χρηματοδοτοῦσαν τὰ κομματικᾶ ταμεῖα καὶ τὶς πολιτικὲς μηδαμινότητες . Εἰσήγαγαν τὸν θεσμὸ τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, οὶ ὁποὶες ούσιαστικὰ κατηύθυναν τὸ χρῆμα ποὺ ἔπαιρναν ἀπὸ τὶς .... κυβερνήσεις καὶ ἀπὸ ἐξωχώρια κὲντρα καὶ βιτρῖνες μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἀρπαχτικῶν καὶ διεθνῶν τζογαδόρων.


Τὰ ΜΜΕ ἀποθέωναν τὸν σύγχρονο Μαμμωνᾶ διὰ τῶν μεταδόσεών τους, ἀναδεικνύοντας ὡς ὕψιστη ἀρετὴ τὰ χειρότερα ἔνστικτα καὶ ταυτόχρονα ἀπευθύνοντο στὶς πολιτκὲς ἑλὶτ γιᾶ το ‘κοινὸν’ ὄφελος.


Κινητοποίησαν τὴν πανεπιστημιακὴ καὶ πνευματικὴ ἀνερμάτιστη διανόηση μὲσω τῶν ΜΚΟ καὶ τῶν ε\ιδικῶν, ἐπιστημονικῶν δῆθεν, προγραμμάτων, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἀνάληψη δράσεων,  ποῦ θὰ διέγραφαν ἀπὸ τὸ θυμικὸ τοῦ Λαοῦ καὶ ἀπὸ τὰ ἐπἰσημα κιτάπια του, κὰθε ἔννοια πολιτισμοῦ, ἱστορίας, προγόνων, ἀγώνων, παιδείας, πίστεως. Κάθε τὶ ποὺ θὰ ἦταν ἱκανὸ νὰ νοηματοδοτήσῃ τὸν ἀνθρωπο πολίτη. Ἀκόμη καὶ τήν διάλυση κάθε σχέσεως. Ὅπως οικογένειας, συλλογικοτήτων, κοινῶν, κοινοτήτων κτλ. Τρανὰ παραδείγματα ἡ μετατροπὴ τῆς Παιδείας σὲ κατάρτιση, τῆς ἱστορίας σὲ συνωστισμὸ,  τῆς γλώσσας σὲ γρυλλισμοὺς, τὴν ἀποχὴ τῆς λαθρομετανάστευσης ὡς οικονομικοῦ γιατρικοῦ, μὲ κορυφαῖο τὸ ἄθλιο κατασκεύασμα Ἀνὰν ὅπου ὁλοι, οἱ δῆθεν προοδευτικοὶ, ὥρμησαν νὰ ἐπιβάλλουν στανικᾶ στὸν Ἑλληνισμὸ. Μὲ τὶς ὑπογραφὲς τους να φιγουράρουν, κατάπτυστες ἐς ἀεί. Καὶ μὲ τὶς τσέπες τους γιομᾶτες μητροπολιτικὸ χρήμα. Ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ κάνουν ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ανάν.


Εἴχαν μάλιστα τὸ θράσος νὰ κατηγοροῦν κὰθε ἀντίθετη φωνὴ, ποὺ ἔδειχνε τοῦς κινδύνους, γιὰ μή πολιτικὴ ... ὀρθότητα. Ὅλος αύτὸς ὁ ἑσμὸς τερμιτῶν, ποὺ ζεῖ ἀνάμεσὰ μας, ἁδρὰ ἀμοιβόμενος, ἐκδιδόμενος ἐν τοῖς πράγμασι, σὲ κάθε χρυσοφόρο Μῆδο. Σβήνοντας κάθε βαθμονόμηση ἀπὸ τὸ Ορθόμετρὸ τους ποὺ, δυνατά οι προύχοντες έμβάλλουσι [πράσσουσιν] και οι ασθενείς ξυγχωρούσι …. (Θουκυδίδης V, 89)*Ο Γιώργιος Κακαρελίδης είναι Καθηγητής Εφαρμογών στην Επιχ. Ερευνα & Στατιστική τού ΤΕΙ Πατρών.

Δημοσιεύθηκε Παρασκυή 31/5/13, στον Reporter Πατρών

κανένα σχόλιο

Leave a Reply